លក្ខណនៃការប្រើល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី

HARMONY PARK INTERNATIONAL INC គឺជាក្រុមហ៊ុនមានលិខិតអនុញ្ញាតយ៉ាងជាក់ច្បាស់និងទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសភ្វីលីពីនដើម្បីផ្តល់សេវាភ្នាល់កីឡាតាមរយៈការបន្តផ្ទាល់ និងសេវាល្បែងកាស៊ីណូ។

1.

 

និយមន័យ

1.1

ការផ្តល់ជូនតាមលំដាប់នេះគឺបង្ហាញពីន័យរបស់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់នៃសវាដែលបានផ្តល់ជូនដោយ Harmony Park International Inc ។(សំដៅរួមទៅ "ក្រុមហ៊ុន", "យើង", "របស់ពួកយើង" រឺ "យើង" ដូចដែលតំរូវការរបស់អត្ថបទ) ពីពេលមួយទៅពេលមួយ (សេវា) នៅលើវេបសាយ www.2mbet.com ហើយនិងវេបសាយផ្សេងទៀតដែលដំនើរការដោយក្រុមហ៊ុន("គេហទំព័រ") និង កម្មវិធីណាមួយ(សេវាកម្ម) ។ ការផ្តល់ជូននេះគឺមានគោលបំនងអោយអ្នក អានក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយច្បាប់របស់ហ្គេមមួយៗ (ការប្រមូលផ្តុំ "ច្បាប់នៃការភ្នាល់") ដែលអាចទៅរួច ហើយនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌដទៃដែលគ្រប់គ្រងទៅលើការប្រើប្រាស់របស់សេវា ប្រព័ន្ធកម្មវិធី និងការចូលទៅកាន់វេបសាយ និងពត៌មានដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងនោះ (ការប្រមូលផ្តុំ "ល័ក្ខខ័ណ្ឌ")។

1.2

"កម្មវិធី" មានន័យថាកម្មវិធីដែលដំឡើងនៅលើទួរស័ព្ទដែលដំណើរការតាមប្រព័ន្ធ Apple ios និង Android OS (រួបញ្ចូលទាំងការបង្កើតថ្មីនៅពេលក្រោយៗ)។

"ការភ្នាល់" រឺ "ភ្នាល់" សំរាប់គោលបំនងនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះរួមទាំង ការគ្មានកំនត់ ការភ្នាល់ ហ្គេម និងល្បែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការពាក់ព័ន្ធនៃសេវាដែលផ្តល់នៅលើវេបសាយ។

"ឧបករណ៍" មានន័យថារាល់កម្មវិធីដែលធ្វើការចូលទៅឧបករណ៍ ប៉ុន្តែមិនរួមបញ្ចូលជាមួយកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួន កុំព្យូទ័រឡេបថប ទូរស័ព្ទចល័ត ប្រព័ន្ធជំនួយការផ្ទាល់ខ្លួន ទូរស័ព្ទ PDA ឧបករណ៍កាន់នៅដៃ សំរាប់ប្រើដើម្បីចូលវេបសាយ និងចូលរួមជាមួយសេវានោះទេ។

"គណនី"មានន័យថាអាចមានគណនីផ្ទាល់ខ្លួនតែមួយនៅទីតាំងឬអាស័យដ្ខានតែមួយដែលបើកប្រើរផ្ទាល់ខ្លួនមួយនៅមួយយើងដែលអាចអោយមនុស្សម្នាក់នោះអាចភ្នាល់ជាមួយយើង។

"ប្រព័ន្ធកម្មវិធី" មានន័យថារាល់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ទិន្នន័យឯកសារ រឺមាតិកាផ្សេង (រួមទាំងពត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅខាងមុខ) ដែលតំរូវអោយអ្នកបញ្ចូលចូលទៅក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នកដើម្បីអាចអោយអ្នកអាចប្រើដើម្បីចូល និងចូលរួមជាមួយសេវាតាមរយៈវេបសាយដោយប្រើឧបករណ៍របស់អ្នក។

"ទំព័រកីឡា" មានន័យថាប្រព័ន្ធដែលអាចចូលក្នុងហ្គេមអ៊ីនធឺណេត និងការផ្តល់ជូនមួយចំនែកនៃវេបសាយដែលអោយឈ្មោះថា "ទំព័រកីឡា" ហើយនិងសេវាដែលពាក់ព័ន្ធនិងសកម្មភាពហ្គេមបន្តផ្ទាល់ផងដែរ។

 

2.

 

ការទទួលយក

2.1

ដោយ(i)ការចុចទៅលើប៊ូតុង "បង្កើតគណនី"និង(ii) ការចុចគ្រីសនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចាក់ដែលនៅជាប់ពាក្យថា "ដោយការបញ្ចូនការស្នើរសុំនេះ ខ្មុំសូមបញ្ចាក់ថាខ្មុំមានអាយុស្របច្បាប់និងរាល់សកម្មភាពរបស់ខ្មុំនៅលើគេហទំព័រនេះមិនល្មើសនិងច្បាប់នៃសិទ្ធបញ្ញារបស់ខ្មុំឡើយ។ ខ្មុំសូមទទួលយកនូវរាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងអស់និងច្បាប់ផ្ទៃក្នុងដោយការស្នើរសុំនេះ" អ្នកទទួលស្គាល់និងទទួលយកថា

 • អ្នកបានអាន និងយល់ច្បាស់ហើយទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ
 • ទទួលយកគោលការនិងការអនុវត្តិក្រៅគោលការភ្នាល់ដែលមាននិង
 • អ្នកបានអាន និងយល់ច្បាស់ហើយទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ

2.2

បើសិនអ្នកមិនយល់ព្រមជាមួយល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ សូម "កុំចុច"បង្កើតគណនី"ឬ គ្រីសលើប្រអប់បញ្ចាក់ ហើយ កុំប្រើ ឬបន្តប្រើនៅសេវាឬក៏ទាញយកនិងបញ្ចូលប្រព័ន្ធកម្មវិធី។

 

3.

 

កំនែប្រែ

3.1

ក្រុមហ៊ុន រក្សាសិទ្ធិដើម្បីធ្វើការកែប្រែ បន្ថែម និងផ្លាស់ប្តូរល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ និងច្បាប់នៃការភ្នាល់ (ឬផ្នែកណាមួយនៅក្នុងនោះ)ពីមួយដំនាក់ទៅមួយដំនាក់ ហើយការកែប្រែ បន្ថែមរឺផ្លាស់ប្តូរ នឹងត្រូវបានផ្សាយនៅលើវេបសាយ។ ការកែប្រែ បន្ថែម រឺផ្លាស់ប្តូរលើល័ក្ខខ័ណ្ឌ និងច្បាប់នៃការភ្នាល់ នឹងក្លាយជាផ្លូវការចាប់ពីពេលផ្សាយនៅលើវេបសាយ។ ការបន្តការប្រើប្រាស់ ចូលក្នុងនិងការចូលរួមជាមួយសេវានៅលើវេបសាយ និងឧបករណ៍បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយគឺមានន័យថាអ្នកទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរ រឺបន្ថែមល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងច្បាប់នៃការភ្នាល់ដូចដែលបានផ្សព្វផ្សាយពីមួយដំនាក់ទៅមួយដំនាក់។

3.2

អ្នកទទួលយល់ដឹងនិងយល់ព្រមថានេះជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការឆែកមើលការកែប្រែ បន្ថែម និងការផ្លាស់ប្តូរ។ សំរាប់ការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ក្រុមហ៊ុនយើង នឹងធ្វើការបញ្ជាក់ដល់អ្នកចំពោះការបន្ថែម និងការផ្លាស់ប្តូរ។ ការបញ្ជាក់ទាំងនោះ អាចត្រូវបានផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់យើងខ្ញុំពីមួយដំនាក់ទៅមួយដំនាក់ ក៏មិនមែនរួមជាកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីបញ្ជាក់ដល់អ្នកចំពោះការកែប្រែ បន្ថែម រឺការផ្លាស់ប្តូរទេ។

 

4.

 

ពត៌មាន និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញត្តិ

4.1

ពត៌មាន វត្ថុធាតុ និងទិន្នន័យដែលផ្តល់អោយអ្នកតាមរយៈវេបសាយ សេវា និងតាមរយៈឧបករណ៍ និងនៅក្នុងទំរង់ណាមួយផ្សេងរួមទាំងការមិនកំនត់ កម្មវិធីទីផ្សារ និងវត្ថុធាតុ លទ្ធផល ស្ថិតិ ទិន្នន័យកីឡា និងតារាងការប្រកួត ហាងឆេង និងរចនាបទការភ្នាល់ អត្តបទ រូបភាព វីដេអូ និងសំលេង ("ពត៌មាន")ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ ក្រុមហ៊ុននិងលិខិតអនុញ្ញាត គឺសំរាប់អោយអ្នកប្រើផ្ទាល់ខ្លួន និងមិនមែនក្នុងគោលបំនងធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។

4.2

រក្សាទុកដូចដែលបានផ្តល់ជូនដោយល័ក្ខខ័ណ្ឌ អ្នកមិនអាច រឺអនុវត្តតាម ថតចំលង កែប្រែ ផលិតសាជាថ្មី បង្ហាញ ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ រួមទាំងកម្មវិធី ផ្សាយចេញ លក់ ជួល បញ្ចេញប័ណ្ណអនុញ្ញាត រឺក៏ផ្តល់ពត៌មានដល់ជនដទៃ រឺវេបសាយផ្សេង សេវាផ្សាយបន្តផ្ទាល់ រឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងឧបករណ៍ណាមួយដោយមិនមានការយល់ព្រមជាឯកច្ឆ័ន្ធពីយើងខ្ញុំដោយលាយល័ក្ខអក្សរ ឬក្នុងករណីវត្ថុធាតុរបស់ភាគីទីបី ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាមុនដោយលាយល័ក្ខអក្សរពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃវត្ថុទាំងនោះទេ។

4.3

រព័ន្ធកម្មវិធី សេវា និងពត៌មានដែលផ្តល់អោយនៅលើវេបសាយ និងតាមរយៈឧបករណ៍ គឺត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិផ្តាច់មុខ ចំពោះនិក្ខិតិសញ្ញា និងទំរង់កម្មសិទិ្ធបញ្ញត្តិផ្សេងទៀត។ រាល់សិទ្ធិទាំងអស់ ចំពោះប្រព័ន្ធកម្មវិធី សេវានិងពត៌មាននៅលើវេបសាយគឺត្រូវបានអនុញ្ញាត ឬត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមហ៊ុននិងអ្នកផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតរបស់យើងខ្ញុំ។ អ្នកទទួលយល់ព្រមថាអ្នកមិនមានតំរូវការទៅលើសិទ្ធិណាមួយ រឺការអនុញ្ញាតណាមួយចំពោះប្រព័ន្ធកម្មវិធី និងពត៌មានតាមរយៈការប្រើប្រាស់និងចូលទៅនៅខាងមុខដែលផ្តល់ដោយវេបសាយ រឺឧបករណ៍នោះទេ។

 

5.

 

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

5.1

ដូចដែលល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់សេវា អ្នកធានានិងសន្យាថា អ្នកមិនប្រើឬចូលទៅវេបសាយ ប្រព័ន្ធកម្មវិធី រឺពត៌មានសំរាប់គោលបំនងណាមួយដែលមិនស្របច្បាប់ ឬដែលត្រូវបានហាមឃាត់ ឬការបំពានលើល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះទេ។ទីតាំងនៃប្រទេសនិងកន្លែងខាងក្រោមគឺមិនអនុញ្ញាត្តិអោយធ្វើការភ្នាល់ឬលេង៖ ប្រទេស ភីលីពីន តៃវ៉ាន់ សហរដ្ឋអាមេរិច សិង្ហបុរី ហុងកុង អង់គ្លេស បារាំង ហ្គាឡូប៉េ ហ្កាយ៉ាណា ម៉ាទីនិច និង សហភាព។ បន្ថែបលើនេះ នៅប្រទេសសិង្ហបុរីច្បាប់មិនអនុញ្ញាត្តិអោយផ្តល់សេវាកម្មគហទំព័រ សេវាឬ កម្មវិធីទៅអោយអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបនដែលគ្រប់គ្រង់ដោយសិង្ហបុរីទេ ហើយអ្នកដែលរស់នៅទីតាំងតំបននោះនិងអ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាត្តិអោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រឡើយ។ ជាពិសេស(រួមទាំងការបន្ថែមទៅលើការធានានិងការបង្ហាញដែល បានរៀបរាប់នៅក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ) អ្នកធានានិងសន្យាចំពោះការប្រើប្រាស់សេវាថា៖

 • ថាអ្នកនឹងមិនស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងដែលបានបញ្ញាក់ខាងលើនៅពេលប្រើប្រាស់ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ សវាកម្ម ឬកម្មវិធី
 • អ្នកនឹងប្រើសំរាប់គោលបំនងបុគ្គល និងតាមសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងមិនមែនជំនួសអ្នកណាម្នាក់។
 • អ្នកនឹងមិនត្រូវបានហាមឃាត់ដោយការកំនត់នៃច្បាប់ណាមួយ។
 • អ្នកនឹងមិនត្រូវបានវិនិច្ឆ័យ ឬចែកជាអ្នកងប់នឹងល្បែង។
 • អ្នកគឺមានអាយុ (a) 18ឆ្នាំ រឺ (b) អាយុណាមួយដែលស្របច្បាប់ ឬអាយុណាដែលច្រើនជាងនេះ ("អាយុស្របច្បាប់")
 • អ្នកបានប្រុងប្រៀបចំពោះការប្រថុយក្នុងការចាញ់ប្រាក់នៅក្នុងករណីអ្នកចូលរួមប្រើប្រាស់សេវា។
 • អ្នកមិនដាក់ប្រាក់ដែលមានប្រភពមកពីបទឧក្រិដ រឺមិនស្របច្បាប់។
 • អ្នកមិនមែនមានការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ រឺសកម្មភាពដែលមិនស្របច្បាប់ណាមួយ ក្នុងគោលបំនងប្រើប្រាស់គណនីរបស់អ្នកដែលបានបើកជាមួយយើងខ្ញុំ ដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់ទៅសកម្មភាពទាំងនេះទេ ហើយអ្នកក៏មិនមែនប្រើ ឬអនុញ្ញាតអោយបុគ្គលផ្សេងប្រើប្រាស់សេវានិងគណនីភ្នាល់របស់អ្នកសំរាប់បទឧក្រិដណាមួយ រឺសកម្មភាពដែលមិនស្របច្បាប់ណាមួយរួមទាំង ការមិនមានដែនកំនត់ ការបង្វិលសាច់ប្រាក់ ដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ច្បាប់ណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នក ឬក៏យើងខ្ញុំទេ។
 • ដើម្បីរក្សាឈ្មោះប្រើប្រាស់របស់អ្នក លេខគណនី និងលេខសំងាត់អោយមានសុវត្ថិភាព និងការពារពីការប្រើប្រាស់មិនស្របតាមច្បាប់ និងដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកបានផ្លាស់ប្តូរលេខសំងាត់ភ្លាមៗ រឺបញ្ជាក់ជូនយើងខ្ញុំភ្លាមៗ ប្រសិនបើមានការខូចខាតនូវឈ្មោះប្រើប្រាស់ លេខសំងាត់ រឺលេខគណនីរបស់អ្នកនៅក្នុងមធ្យោបាយណាមួយក៏ដោយ។
 • អ្នកនឹងធ្វើការទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពទាំងឡាយដែលកើតឡើងដោយការប្រើប្រាស់សេវានៅលើវេបសាយ រឺតាមរយៈឧបករណ៍ក្រោមការប្រើប្រាស់ឈ្មោះប្រើប្រាស់របស់អ្នក លេខគណនី និងលេខសំងាត់របស់អ្នក ដោយមិនគិតថាការប្រើប្រាស់នោះបានទទួលសិទ្ធិពីអ្នក រឺអ្នកដឹងរឺមិនដឹងនោះទេ។
 • អ្នកនឹងមិនប្រើប្រាស់សេវា វេបសាយ ឧបករណ៍ រឺពត៌មានក្នុងមធ្យោបាយណាមួយដែលធ្វើអោយមានការបង្អាក់លទ្ធភាពនៃសេវា និងវេបសាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត ឬមិនធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើអោយខូចខាតប្រតិបត្តិការណ៍របស់សេវានិងវេបសាយនោះទេ។
 • អ្នកនឹងមិនព្យាយាមសុំអោយគេធ្វើ រឺរុករកពត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទេ។
 • អ្នកនឹងមិនបញ្ចូល រឺចែកចាយកម្មវិធី ឯកសារ រឺទិន្នន័យណាដែលមានមេរោគ ឬក៏ខូច ដែលអាចបណ្តាលអោយប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពដំនើរការរបស់ឧបករណ៍ សេវា និងវេបសាយនោះទេ។
 • ថាការចូលទៅកាន់ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មនិងព៌មានរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ ឬ តាមឧបករណ៍ផ្សេងៗគឺមិនមែនខុសច្បាប់ ឬ ត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់ដែលបានចែងសំរាប់អ្នក ឬពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកដោយសារទីកន្លែងដែលអ្នកកំពុងតែបើកគេហទំព័រ ឬ កំពុងប្រើប្រាស់តាមឧបករណ៍។
 • អ្នកនឹងមិនប្រើឧបករណ៍ណាមួយ រ៉ូបូត ប្រព័ន្ធកម្មវិធី ទម្រង់ការ រឺក៏មធ្យោបាយណាមួយ (រឺក៏អ្វីក៏ដោយដែលនៅខាងមុខ) ដើម្បីបង្អាក់ឬក្នុងគោលបំនងបង្អាក់មុខងារនៃសេវា ឧបករណ៍ ប្រព័ន្ធកម្មវិធី វេបសាយ ពត៌មាន ឬក៏ដំនើរការណាមួយដែលផ្តល់ដោយវេបសាយ និងតាមរយៈឧបករណ៍នោះទេ។
 • មិនប្រកាសរឺបញ្ជូនទៅក្នុងវេបសាយ ឧបករណ៍ពត៌មាន រឺអ្នកប្រើប្រាស់ផេ្សងៗទៀតនូវពត៌មានដែលមិនស្របច្បាប់ បង្កការរំខាន រំលោបបំពានគំរាមកំហែង បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ អសុរស អុជអាល ប្រកាន់ពូជសាសន៍ រឺរើសអើងជនជាតិ និង សកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាបទឧក្រិដ្ឋ បង្កអោយមានផលប៉ះពាល់ដល់សង្គម និយាយជារួមគឺទង្វើមិនស្របច្បាប់។
 • សូមបញ្ជាក់ថា អ្នកមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រង ជាបុគ្គលិក ជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ ជាទីភ្នាក់ងាររឺក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ពន្ធ័នឹងក្រុមហ៊ុន រឺក៏ជាសាច់ញាតិនៃប្រភេទបុគ្គលដែលបានរៀបរាប់នៅខាងមុខ។ ហើយ
 • មិនអនុញ្ញាតិអោយចូលជ្រៀតជ្រែក ពាក់ពន្ធ័នឹងអ្នកប្រើប្រាស់សេវាផ្សេងៗទៀត រឺក៏ ពត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងការស្រង់មតិ ការប្រកួតប្រជែង សំបុត្រនិងការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗដែលផ្ញើរទៅកាន់អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែល ឬ សារដែលគេមិនបានសំនូមពរអោយផ្ញើរទៅកាន់។
 • អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកផ្តលសេវាស៊ីនហ្គេម(RNG) នឹងកំណត់នៅលទ្ទផលដែលចេញនៅពេលលេងហ្គេមនៅលើគេហទំព័រ និងអ្នកទទួលយកនៅលទ្ទផលរបស់ហ្គេមគ្រប់ប្រភេទ។ អ្នកយល់ព្រមនៅក្នុងការដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសរវាងលទ្ទផលដែលមាននៅក្នុងម៉ស៊ីននិងសេវារបស់ហ្គេម។ លទ្ទផលដែលចេញនៅក្នុងហ្គេមនឹងត្រូវសំរេចហើយអ្នកទទួលស្គាល់ថាការបង្ហាញរបស់យើងគឺជាការសំរេចចុងក្រោយក្នុងបញ្ចប់ក្នុងបុព្វហេតុនោះនិងពេលចូលរួមក្នុងការលេងហ្គេម
 • អ្នកយល់ស្របតាមការទូទាត់របស់ក្រុមហ៊ុនជំនួសមុខអោយអ្នកផ្តល់សេវាដែលនឹងតំនើការប្រព័ន្ធសាច់ប្រាក់ទាំងអស់("អ្នកទូទាត់សាច់ប្រាក់")។ អ្នកទទួលយល់ព្រមថាអ្នកទូទាត់សាច់ប្រាក់មានសិទ្ធិក្នុងការផ្អាកការទូទាត់ណាមួយក្នុងករណីដែលអ្នកទូទាត់សាច់ប្រាក់មានហេតុផលសមរម្យណាមួយឬមានករណីសង្ស័យណាមួយដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធឬមានការពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតី មិនស្របច្បាប់ ឬ មានសកម្មភាពមិនត្រឹបត្រូវ។
 • អ្នកយល់ព្រមទទួលខុសត្រូវយ៉ាងពេញទំហឹងសំរាប់ការផ្តល់និងរក្សារនៃគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចទាំងអស់ កុំព្យូទ័រនិងបណ្តាញឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងនិងអ៊ីនធើណែតដែលចូលលេងជាមួយសេវាកម្មដែលអ្នកបានភ្ជាប់សំរាប់បើកគេហទំព័រ។ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនអាសអាងចំពោះករណីដែលអាចចាញ់ដោយសាអ៊ីនធើណែតឬអ្នកផ្តល់សេវាទំនាក់ទំនងណាមួយដែលអ្នកបានភ្ជាប់ដើម្បីចូលេងជាមួយសេវាកម្មឬគេហទំព័រនោះទេ។
 • អ្នកនឹងមិនប្រព្រិត្តិឬបង្ហាញអ្វីមួយដែលអាចធ្វើអោយខូចខាតគោលការណ៏អ្នកចែចាយសេវាឬកម្មវិធីរបស់អ្នកចែកចាយឬសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។
 • ព៌តមានទាំងអស់ដែលអ្នកបានផ្តល់ដើម្បីចុះឈ្មោះលេងជាមួយក្រុមហ៊ុនពិតជាត្រឹមត្រូវនិងថាអ្នកនឹងបន្តកែលំអរប្រសិនបើមានការប្រែប្រួល។
 • អ្នកមិនមានការផ្សំគំនិតគ្នាឬមានបំនង់ផ្សំគំនិតគ្នាជាមួយអ្នកលេងផ្សេងទៀតដើម្បីចូលរួមដោយផ្ទាល់ឬមិនផ្ទាល់ក្នុងគោលបំនង់នៃការភ្នាល់ណាមួយ។
 • ព៌តមានកាតឥណ្ទទានដែលបានដាក់ដោយអ្នកពេលចុះឈ្មោះដើម្បីប្រើប្រាស់គណនីនោះមិនមានការកំណត់ជារបស់បាត់ឬរបស់លួចគេ។
 • អ្នកមិនមានគណនីលេងពីមុនដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ ឬ បិទដោយក្រុមហ៊ុន ឬ ដោយសេវាកម្មហ្គេមអនឡាញផ្សេង ត្រូវកាត់យកទឹកប្រាក់ពីគណនី ឬ នៅមានគណនីលេង។
 • តាមរយៈការបើកគណនីលេង អ្នកនឹងមិនផ្តល់ព៌តមានឬឯកសារណាមួយដល់ក្រុមហ៊ុនដែលជាព៌តមានមិនពិត មិនត្រឹមត្រូវ ឬ មានកំហុស ឬ មានភាពភ័ណច្រឡំ។

5.2

វាអាចជាបទល្មើសសំរាប់មនុស្សណាដែលមានអាយុក្រោមច្បាប់លេងជាមួយសេវាកម្ម ឬ គេហទំព័រ និងកម្មវិធីដែលបានផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន។ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកមានអាយុស្របច្បាប់ ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិក្នុងការបិទគណនីរបស់អ្នកលេងបានហើយចាត់វិធានការបន្តដែលសាកសម្យ។

 

6.

 

កម្មវិធីប្រើតាមទួរស័ព្ទ

6.1

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅត្រូវបានកំណត់នៅពេលដែលសេវាកម្មត្រូវបានចូលលេងតាមរយៈទួរស័ព្ទ៖

 • ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនមានផ្តល់សេវាតាមទួរស័ព្ទដោយប្រើកម្មវិធីដោយឥតគិតថ្លៃ ប៉ុន្តែសូមចងចាំថាអត្រាកាត់ប្រាក់របស់ទួរស័ព្ទធម្មតានិងទឹកប្រាក់ឈ្នួល ដូចជា សារ និង សេវាអ៊ីនធើណែតត្រូវបានកាត់។
 • កម្មវិធីនេះអាចអោយអ្នកចូលទៅកាន់មុខងារផ្សេងដែលមាននៅលើគេហទំព័រ។ ការចូលលេងតាមរយៈនេះនឹងត្រូវបានធ្វើតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង់។
 • អ្នកត្រូវយលព្រមទទួលស្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រាងជាមួយបណ្តាញប្រព័ន្ធទួរស័ព្ធរ(ទួរស័ព្ធបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបន្តការកាត់ប្រាក់នៅពេលអ្នកប្រើកម្មវិធី)។ ជាលទ្ទផលអ្នកអាចត្រូវបានកាត់ទឹកប្រាក់ដោយក្រុមហ៊ុនទួរស័ព្ទចំពោះការចូលទៅកាន់សេវាអ៊ីនធើណែតក្នុងកំឡុងពេលដែលអ្នកភ្ជាប់ទៅកាន់កម្មវិធីឬទៅកាន់អ្នកទីបី។ អ្នកទទួលខុសត្រូវសំរាប់ករណីកាត់ទឹកប្រាក់ផ្សេងៗដែលអាចមាន។
 • ប្រសិនបើអ្នកមិនមែនជាអ្នកបង់ថ្លៃសេវាទួរស័ព្ទដែលបានប្រើសំរាប់ភ្ជាប់កម្មវិធី អ្នកនឹងត្រូវចាត់ទុកថាបានទទួលការអនុញ្ញាត្តិពីអ្នកដែលបង់ថ្លៃអោយអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ។
 • កម្មវីធីនេះអាចលេងបានតាមរយៈទួរស័ព្ទដៃដែលប្រើប្រព័ន្ធដំនើការApple IOS និង Android OS។ ក្រុមហ៊ុននឹងខិតខំធ្វើអោយកម្មវិធីដំនើការបានកាន់តែល្អគ្រប់ពេលវេលា។ ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកត្រូវយលថាកម្មវិធីនេះដំនើការតាមរយៈអ៊ីនធើណែតនិងប្រព័ន្ធទួរស័ព្ទហើយគុណភាពនៃការប្រើប្រាស់បានអាចមានការប៉ះពាល់ដោយប្រការខាងក្រៅ។
 • អ្នកចែកចាយសេវាកម្ម ក្រុមហ៊ុន និង អ្នកចែកចាយបន្តមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះហេតុការណ៍ណាមួយដែលមិនអាចលេងបានតាមរយៈកម្មវិធីនោះទេ ឬ ចំពោះបញ្ហាលំបាកក្នុងការលេង ឬ ការទាញយក ឬការបើក ឬ ការបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដែលអាចជាហេតុផលធ្វើអោយកម្មបើកមិនកើត។
 • ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការកែរលំអរណាមួយនៅលើកម្មវិធីទេ។
 • ដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធីបាន អ្នកតំរូវអោយមានទួរស័ព្ធដែលអាចប្រើកម្មវិធីបាន មានអ៊ីនធើណែត និង ត្រូវតាមតំរូការដែលចាំបាច់សំរាប់កម្មវិធី('Software Requirements')
 • តំរូវការរបស់កម្មវីធីមានដូចជា៖ Apple iOS ដែលដំនើរការជាមួយ iOS 4 ឬ iOS 5 និង Android OS ដែលដំនើការជាមួយ Android OS 2.1 ឡើងទៅដល់ OS 2.3។ ភាសា៖ អង់គ្លេស អ៊ីតាលី អាឡឺម៉ង់ អេស្ប៉ាញ បារាំង។កម្មវិធីអាចមានការកែរលំអរជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបង្កើនអោយមាននូវមុខងារនិងសេវាថ្មីៗទៀត។

7.

 

ការចុះឈោ្មះជាសមាជិក និងការបើកគណនី និង សមាជិក

7.1

ដើម្បីចូលរួមលេងនិងភា្នល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនតំរូវអោយអ្នកបំពេញពត៌មានចូលទៅក្នុងទំរង់បែបបទចូលជាសមាជិក និងបើកគណនីដែលមាននៅលើវេបសាយ។

7.2

អ្នកសន្យាអះអាងថាពត៌មានដែលផ្តល់ដោយអ្នកនៅក្នុងទំរង់បែបបទនៃការចូលជាសមាជិកពិតជាត្រឹមត្រូវជាក់ច្បាស់ដែលរួមមាន ឈោ្មះពិតប្រាកដ ប្រភពនៃទឹកប្រាក់(គណនីធនាគារ និងលេខកាតដែលពាក់ពន័្ធ) និងអាស័យដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍របស់អ្នក។

7.3

ក្រុមហ៊ុននឹងចាត់វិធានការយ៉ាងសមរម្យ និងសមហេតុផលដើម្បីធានាថាពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានរក្សាជាការសំងាត់។ យើងនឹងមិនធ្វើរបាយការណ៍ បង្ហាញពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរឺ ពត៌មាននៃការភា្នល់របស់អ្នកទ្បើយ លុះត្រាតែមានការកំនត់ដោយច្បាប់ បទបញ្ញាតិផ្សេងៗ ដីការតុលាការ អាជ្ញាធរអនុវត្តន៍ច្បាប់ និងគោលការណ៍ផ្សេងៗដែលមានកំនត់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ័នៃកម្មវិធីនេះ។ វាគឺជាការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់របស់អ្នកក្នុងការរក្សាពត៌មានផា្ទល់ខ្លួនជាការសំងាត់។ យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការបង្ហាញ និងបញ្ជូនពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់តំណាងផ្នែកបង់ប្រាក់និងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាការចាំបាច់សំរាប់បំពេញប្រតិបត្តិការណ៍ចលនាសាច់ប្រា ក់របស់អ្នកទៅលើសេវាផ្សេងៗដែលមាននៅលើវេបសាយ រឺបើសិនជាមានការកំនត់ដោយច្បាប់ បទបញ្ញត្តិផ្សេងៗនៃការលេងរឺក៏ អាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់។

7.4

វាជាការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់របស់អ្នកក្នុងការធានាថាច្បាប់ដែលអ្នកអនុវត្ត មិនបានហាមឃាត់អ្នកក្នុងការចូលមកកាន់វេបសាយដើម្បីសែ្វងយល់ពីពត៌មាន ទាញយកនិងតំលើងកម្មវិធីដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាកម្មទាំងទ្បាយដែលមាននៅលើវេបសាយ។

7.5

ក្រុមហ៊ុនតំរូវអោយមានភស្តតាងដើម្បីជាការសំគាល់របស់អ្នកនិងអាយុអ្នកដើម្បីបញ្ជាក់លើទំរង់សមាជិករបស់អ្នក(ឧ៖ អត្តសញ្ញាណប័ន្ធ និង កាតឥណទាន)។ ប្រសិនមានការកែរប្រែរព៌តមានរបស់អ្នកពីព៌តមានដែលបានដាក់ អ្នកគួរផ្តល់ដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនពីការកែរប្រែរដោយពុំមានការពន្យាពេល។ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីឈ្មោះនិងអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នក ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ជាក់ជាមួយលិខិតស្នាម។ ក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើការសំរេច(ឬស្នើរដោយផ្នែកពាក់ព័ន្ធ) ក្នុងន័យដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលម្តងទៀតនៅលើព៌តមានដែលអ្នកបានផ្តល់។ ដោយធ្វើតាមលក្ខខ័ណ្ឌនេះ អ្នកផ្តល់សិទ្ធិអោយក្រុមហ៊ុនចូលមើល ប្រើប្រាស់ ដំនើការ និង រក្សារទុកនៅលទ្ទផលនៃការកែរប្រែរអត្តសញ្ញាណឬពិនិត្យមើលដែលអាចប្រឆាំងអ្នក។

7.6

ក្រុមហ៊ុនសូមរក្សាសិទិ្ធបដិសេធចោលនូវទំរង់បែបបទចូលជាសមាជិក របស់អ្នកដោយគា្មនការបញ្ជាក់ រឺផ្តល់ហេតុផលណាមួយទៅកាន់អ្នក។

7.7

សូមចំណាំថា៖

 • មានតែផ្នែកដែលបង្ហាញនៅលើ ការជជែកផ្ទាល់ រឺទំព័រប្រកាសផ្សេងៗនៅលើវេបសាយ ត្រូវបានចាត់ទុកជាកម្មសិទិ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនម្ម។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសមាជិកណាដែលចូលទៅកាន់ទំព័រណាមួយផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។ ប្រសិនជាមានចំងល់ផ្សេងៗ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកបំរើសេវាអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ។
 • គ្មានអ៊ីមែលណាមួយពីក្រុមហ៊ុនដែលមានផ្នែកអាចភា្ជប់អ្នកទៅកាន់ទំពរ័បញ្ចូលឈ្មោះ រឺក៏ទំព័រដែលអាចផ្តល់ពត៌មានរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់ដូចជា លេខសំងាត់ជាដើម។
 • ក្រុមហ៊ុននឹងមិនស្នើសុំអ្នកអោយបង្ហាញលេខសំងាត់ រឺលេខកូដសុវត្ថិភាពតាមរយៈទូរស័ព្ទរឺអ៊ីមែលទ្បើយ។

7.8

អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយបើកគណនីភា្នល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ នៅពេលដែលយើងរកឃើញថាអ្នកមានគណនីលើសពីមួយនោះ ដើម្បីជាការប្រុងប្រយ័ត្នយើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទិ្ធដាក់បញ្ជូលគណនីទាំងអស់ដែលអ្នកមានទៅជាគណនីរួមតែមួយ លុបចោលនូវគណនីមួយចំនួនដែលលើស បើមិនដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ្នកនឹងត្រូវបានលុបចោល។

7.9

ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិក្នុងការសំរេចចិត្តលើការកាត់ទឹកប្រាក់ប្រចាំខែ (ថ្លៃសេវាកម្មរដ្ឋបាល) ពីគណនីរបស់សមាជិកណាម្នាក់ដែល (1) មានទឹកប្រាក់នៅក្នុងគណនី ហើយ (2) មិនប្រើប្រាស់ដោយសមាជិកក្នុងកំឡុងពេលប្រាំមួយខែឡើងទៅ (គណនីមួយដែលគ្មានប្រតិបត្តិការ)។ ចំនួនទឹកប្រាក់ដៃលត្រូវកាត់ថ្លៃសេវារដ្ឋបាលប្រចាំខែមានចំនូនសរុប USD 5 ឬ ទឹកប្រាក់ដែលមានតំលៃស្មើរនៅក្នុងសាច់ប្រាក់ណាមួយដែលសមរេចដោយក្រុមហ៊ុន។ ថ្លៃសេវារដ្ឋបាលនឹងត្រូវបានកាត់ពីគណនីដែលគ្មានប្រតិបត្តិការជាប្រចាំខែ ហើយការកាត់ទឹកប្រាក់នេះនឹងកាត់ភ្លាមៗនៅថ្ងៃដំបូងនៃខែនិមួយៗបន្ទាប់ពីខែដែលគណនីរបស់សមាជិកម្នាក់នោះក្លាយទៅគណនីគ្មានប្រតិបត្តិការ។ នៅក្នុងករណីដែលទឹកប្រាក់ដែលមានក្នុងគណនីដែលគ្មានប្រតិបត្តិការតិចជាងកំរៃថ្លៃសេវារដ្ឋបាល ដូចនេះទឹកប្រាក់ដែលមាននៅក្នុងគណនីដែលគ្មានប្រតិបត្តិការនឹងត្រូវកាត់ជាទឹកប្រាក់ថ្លៃសេវារដ្ឋបាល។ ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ទិក្នុងការបន្តកាត់ទឹកប្រាក់ពីគណនីរបស់សមាជិកដែលគ្មានប្រតិបត្តិការរហូតដល់អស់ទឹកប្រាក់ពីគណនីដែលគ្មានប្រតិបត្តិការនោះ។ គណនីរបស់សមាជិកលែងក្លាយជាគណនិគ្មានប្រតិបត្តិការលុះត្រាតែគណនីដេលគ្មានប្រតិបត្តិការនោះត្រូវបានប្រើប្រាសដោយសមាជិកឡើងវិញ។

គោលបំណងនៃប្រការទី 7.9 ពាក្យថា "ប្រើប្រាស់" មានន័យថាជាសកម្មភាពភ្នាល់ សកម្មភាពដាក់ប្រាក់ ឬ សកម្មភាពដកប្រាក់ ដែលប្រព្រិត្តិទៅនៅលើគណនីរបស់សមាជិកមួយនោះ ឬ គណនីគ្មានប្រតិបត្តិការ និង ពាក្យ "ប្រើប្រាស់" នឹងត្រូវតែធ្វើឡើង។

 

8.

 

គោលការនៃការភា្នល់ និង ការទទួលយកការភា្នល់

8.1

ក្រុមហ៊ុនទទួលយកការភា្នល់សំរាប់ល្បែងកំសាន្ត កីទ្បាហើយនិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅលើវេបសាយរឺក៏មាននៅលើឧបករណ៍ផ្សេងៗពីមួយដំនាក់ទៅមួយដំនាក់។ ការភ្នាល់ទាំងអស់នេះត្រូវគោរពទៅតាមក្បួននៃប្រភេទល្បែងនិមួយៗ និង លក្ខខណ្ឌ័របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងមូល។ ប្រសិនបើមានបញ្ហា កំហុស រឺភាពមិនត្រឹមត្រូវកើតមាននោះ អ្នកចូលរួមលេងនឹងត្រូវបានដកចេញពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះ ហើយការភា្នល់ទាំងអស់ត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈ។នៅក្នុងករណីដែលប្រពន័្ធនៃការលេងមានបញ្ហាមិនត្រឹមត្រូវកើតទ្បើង ក្រុមហ៊ុនសូមរក្សាសិទិ្ធលុបចោលការភ្នាល់ទាំងអស់ដែលមាន។

8.2

ទោះបីជាមានខផ្សេងៗដែលមានចែងនៅក្នុងលក្ខខណ័្ឌនេះក៏ដោយ តាមរយៈសេរីភាពក្នុងការសំរេចចិត្ត ក្រុមហ៊ុនសូមរក្សាសិទិ្ធទាំងស្រុងបដិសេធចោលនូវការភា្នល់ទាំងអស់រឺ ផ្នែកណាមួយដោយគា្មនលក្ខខណ្ឌ័។

8.3

ក្រុមហ៊ុនសូមទទួលយកតែការភ្នាល់តាមរយៈអ៊ិនធឺណែតរឺ ឧបករណ៍ណាដែលធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌ័នេះ។ ការភា្នល់មិនអាចត្រូវបានទទួលយកតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងទៀតនោះទេ(តាមរយៈប្រៃសណី អ៊ីមែល ទូរសារជាដើម) ហើយការទទួលបាននឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈដោយគា្មនលទ្ធផល។

 • ក្រុមហ៊ុនសូមរក្សាសិទិ្ធផ្អាករឺបិទគណនីរបស់អតិថិជនពេលណាក៏បានប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនរកឃើញថាអ្នកបានប្រព្រឹត្តិផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌ័នេះ រឺក្បួនច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលបានកំនត់រឺ ក្នុងករណីមានការបោកប្រាស់ ការលួចបន្លំ និងការបំផ្លាញរឺធើ្វអោយប្រពន្ធ័នៃការភា្នល់មានលក្ខណៈខុសប្រក្រតី។ ទឹកប្រាក់ដែលឈ្នះរឺទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានរួមទាំងទឹកប្រាក់ដែលមាននៅក្នុងគណនីនឹងត្រូវបានរឹបអូសយករឺចាត់ទុកថាគ្មានសុពលភាព។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាខាងលើកើតទ្បើង អ្នកទទួលយល់ព្រមថា ក្រុមហ៊ុនមិនចាំបាច់ផ្តល់ពត៌មានជូនអ្នកជាមុនទ្បើយក្នុងករណីបញ្ចប់នូវកិច្ចសន្យា។
 • ការភា្នល់ដែលមានលក្ខណៈមិនប្រក្រតីរួមមានដូចជា ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីក្លែងបន្លំរឺធ្វើឱប្រពន្ធ័មានបញ្ហាតាមរយៈអ៊ិនធឺណេតនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈដោយគា្មនការជូនដំណឹងជាមុន។ ការព្យាយាមរឺការប្រើប្រាស់ដោយជាក់ស្តែងនូវកម្មវិធីក្លែងបន្លំដោយសមាជិកណាមួយនឹងនាំទៅរកការបិទគណនីរបស់ពួកគេ។

8.4

ក្នុងខនេះ ការភា្នល់នឹងមានសុពលភាពនៅពេលដែលអ្នកបញ្ចូលឈ្មោះប្រើប្រាស់និងលេខសំងាត់របស់អ្នកបានត្រឹមត្រូវ ហើយទឹកប្រាក់នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកមានគ្រប់គ្រាន់។

8.5

អ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នូវរាល់ទងើ្វរនិង ប្រតិបត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលកើតមានទ្បើងតាមរយៈកត្តាមួយចំនួនដូចតទៅ៖

 • ឈ្មោះរបស់អ្នក
 • លេខគណនីរបស់អ្នក
 • ឈ្មោះប្រើប្រាស់និងលេខសំងាត់របស់អ្នក ដោយមិនគិតថាការប្រើប្រាស់នោះត្រូវបានអនុញ្ញាតិ្តដោយអ្នករឺក៏អត់។

8.5A

អ្នកគួតែចូលទៅមើលនៅទំព័រទំនួលខុសត្រូវនៃហ្គេមរបស់យើងដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលនៅក្រោមអាយុមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត្តិនិងត្រូវបហាមឃាត់មិនអោយចូលមើលព៌តមានខាងលើ ឬ មានតែព៌តមាននៅក្នុងកាតឥណទានរបស់អ្នកប៉ុន្នោះដេលអាចអោយលេងជាមួយក្រុមហ៊ុន។

 • យើងតែងតែគិតថាអ្នកពិតជាបានធ្វើតាមការណែនាំប្រកាទី8.5A គ្រប់ពេលវេលា ដើម្បីអោយរាល់ការលេងនោះពិតជាចេញមកពីគណនីរបស់អ្នកពិតប្រាកដ និង មិនមែនលេងដោយអ្នកផ្សេង។
 • អ្នកគួតែបានដឹងភ្លាមៗ ប្រសិនបើមានអ្នកណាម្នាក់លេងគណនីរបស់អ្នក អ្នកគួតែរាយការណ៏ទៅកាន់ប៉ូលីសដែលនៅតំបន់របស់អ្នកហើយភ្ចាប់ជាមួយនៅរបាយជាអក្សរហើយធ្វើឯកសារតំណាងឬដូចគ្នាបញ្ជួនមកអោយក្រុមហ៊ុនដែលមានរបាយការដូចគ្នា ដើម្បីអោយមានការដោះស្រាយតាមច្បាប់នៃប្រទេសភីលីពិន។

8.6

វាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកឯងក្នុងការធានាថាពត៌មានអំពីការភា្នល់របស់អ្នកពិតជាត្រឹមត្រូវ។ លក្ខខណ្ឌ័ក្នុងចំនុចនេះគឺ នៅពេលដែលអ្នកភា្នល់ហើយត្រូវបានបញ្ជាក់អះអាងដោយខាងយើងខ្ញុំនោះ ការភា្នល់ទាំងនោះនឹងមិនត្រូវបានលុបចោល បដិសេធរឺក៏ផ្លាស់ប្តូរនោះទេ ហើយវាជាភស្តុតាងជាក់ស្តែងបញ្ជាក់អំពីការភា្នល់ទាំងទ្បាយដែលអ្នកបានលេង។

8.7

សូមកត់ចំនាំថា ការភ្នាល់ទាំងអស់របស់អ្នកត្រូវបានចុះប្រតិបតិ្តការណ៍និងកត់ត្រាទុកនៅក្នុងទិន្នន័យកត់ត្រាប្រតិបត្តិការណ៍។ ការចុះប្រតិបតិ្តការណ៍គឺជាភស្តុតាងជាក់សែ្តងដែលអាចផ្តល់ពត៌មានលំអិតអំពីប្រតិបតិ្តការណ៍ទាំងអស់និងពេលវេលាដែលវាកើតទ្បើង។

8.8

នៅក្នុងខនេះ ការភ្នាល់ទាំងអស់នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសុពលភាពហើយទទួលយកដោយក្រុមហ៊ុននៅពេលណាដែលលេខសំគាល់ប្រតិប តិ្តការណ៍បង្ហាញនៅលើអេក្រង់របស់អ្នកជាមួយនឹងប្រវត្តិនៃប្រតិបតិ្តការណ៍ដែលត្រឹមត្រូវ។

8.9

ការភា្នល់មិនអាចធើ្វទៅបានទេបនា្ទប់ពីព្រឹត្តិការណ៍បានចាប់ផ្តើមរឺក៏នៅពេលដែលលទ្ធផលបានចេញរួចរាល់។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីណាមួយដែលអាចអោយមានការភា្នល់បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍បានចាប់ផ្តើមរឺលទ្ធផលបានចេញរួចរាល់ហើយនោះ ក្រុមហ៊ុនសូមរក្សាសិទិ្ធបដិសេធចោលរឺចាត់ទុកការភ្នាល់ប្រភេទនេះជាមោឃៈដោយមិនចាំបានបញ្ជាក់ជូនទៅខាងអ្នកទ្បើយ។ ការទទួលយកការភ្នាល់ណាមួយគឺជាការសំរេចចិត្តដោយឯកច្ឆនរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ដើម្បីជៀសវាងការភាន់ច្រទ្បំ ករណី (ភា្នល់ពេលកំពុងលេង)រឺ(ការភា្នល់សំរាប់ពាក់កណ្តាលនៃការប្រកួត)។

8.10

ពេលវេលាចាប់ផ្តើមនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលបង្ហាញនៅលើវេបសាយគឺសំរាប់គោលបំណងផ្តល់ពត៌មានប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនបានទទួលយកការភ្នាល់របស់អ្នកដោយចៃដន្យបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍រឺការប្រកួតបានចាប់ផ្តើមរួចរាល់ក្រុមហ៊ុនសូមរក្សាសិទិ្ធលុបចោលរឺចាត់ទុកការភា្នល់ទាំងនោះជាមោឃៈ។

8.11

ប្រសិនបើមិនមាននៅក្នុងក្បួនច្បាប់នៃប្រភេទកីទ្បារឺព្រត្តិការណ៍និមួយៗទេ លទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍រឺការប្រកួតនឹងកំនត់នៅពេលវេលាបញ្ចប់របស់វា។ ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលសា្គល់នូវការសំរេចចិត្តផ្ទុយណាមួយដែលកើតចេញពីភាពមិនច្បាស់លាស់របស់អ្នក។

8.12

ប្រសិនបើយុត្តាធិការនៃការប្រកួតកីទ្បាណាមួយត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរនោះ ការភា្នល់ទាំងទ្បាយដែលបានធ្វើទ្បើងដោយផ្អែកលើយុត្តាធិការដើ មនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។

8.13

អ្នកដែលឈ្នះការភា្នល់នឹងត្រូវបានកំនត់នៅពេលព្រឹត្តិការណ៍ត្រូវបានបញ្ចប់អាស្រ័យទៅលើក្បួនច្បាប់នៃការភា្នល់និមួយៗ។

8.14

ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលសា្គល់ចំពោះការភា្នល់ដែលបានពន្យាពេល ការជំទាស់រឺ ការសំរេចណាមួយដែលមិនច្បាស់លាស់។

8.15

ប្រសិនបើមានការភ្នាល់បែបពហុគុណហើយក្នុងនោះអ្នកបានជ្រើសរើសព្រត្តិការណ៍ដែលមិនបានលេងរឺមោឃៈនោះ ការភ្នាល់របស់អ្នកនឹងរាប់បញ្ចូលតែការជ្រើសរើសណាដែលមានសុពលភាពតែប៉ុណ្ណោះ

8.16

អ្នកយល់ព្រមទទួលសា្គល់ថា ហាងឆេងនិងការតផ្សេងៗអាចនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយគា្មនការជូនដំណឹងជាមុន ហើយហាងឆេងទាំងនោះនឹងត្រូវបានកំនត់ជាក់លាក់និងមិនមានការផ្លាស់ប្តូរនៅពេលណាដែលការភ្នា ល់របស់អ្នកត្រូវបានទទួលយកដោយខាងយើងខ្ញុំ។

8.17

នៅពេលមានបញ្ហាប្រព័ន្ធ រឺកំហុសឆ្គងណាមួយកើតទ្បើងជាក់ស្តែងដែលនាំអោយមានហាងឆេងមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការភា្នល់ ហើយបើការភ្នាល់ជាប្រភេទបក នោះវានឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈ។ បញ្ហានេះនឹងត្រូវបានកែប្រែអោយត្រឹមត្រូវទ្បើងវិញទាន់ពេលវេលា ក្រុមហ៊ុនសូមសំរេចចិត្តទាំងស្រុងថាវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងការព្យា យាមទំនាក់ទំនងទៅកាន់អ្នកក្នុងការផ្តល់នូវជំរើសផេ្សងទៀតសំរាប់ភា្នល់ទៅលើហាងឆេងណាដែលត្រឹមត្រូវ។

8.18

យើងនឹងមិនទទួលយកការភ្នាល់ជាន់គ្នាច្រើនដងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍តែមួយ។

8.19

ទាក់ទងទៅនឹងការភា្នល់រឺប្រតិបត្តិការណ៍ណាមួយដែលមានចែងក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌនេះ វាជាការសំរេចចិត្តចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាងជាក់ច្បាស់។

8.20

អ្នកទទួលស្គាល់ថា RNG នឹង ការសាប់ និង បោះបៀរ លទ្ទផលនៃកាស៊ីណូហ្គេមនិងការចាប់លេខ នោះគឺជាផ្នែកមួយនៃសេវារបស់យើងដែលអ្នកយល់ព្រមថាការសាប់និងចែកបៀរហើយនិងលទ្ទផលនៃកាស៊ីណូហ្គេមនិងការចាប់លេខដែលធ្វើដោយRNGគឺជាការលទ្ទផលចុងក្រោយនិងដោយសំរេច។

 

8.

 

អាជា្ញបណ្ណ័កម្មវិធី

9.1

អ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថាកម្មវិធីដែលអ្នកបានចូលដើម្បីទាញយកសំរាប់ប្រើប្រាស់នៅលើវេបសាយគឺជាផ្នែកមួយនៃសេវាកម្មនិងជាកម្មសិទិ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនរឺអ្នកផ្តល់អាជា្ញបណ្ណ័ ហើយអ្នកមិនមានសិទិ្ធក្នុងការកែប្រែកម្មវិធីនេះទេ។ ក្នុងមធ្យោបាយណាក៏ដោយអ្នកមិនអាចមានសិទិ្ធថតចំលង កែប្រែ ផលិតទ្បើងវិញ រក្សាទុក ចែកចាយ ប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈ ផ្សព្វផ្សាយដែលរួមមាន តាមរយៈទូរទស្សន៍ខ្សែកាប ការបោះពុម្ភផ្សាយ ការបញ្ជូនបន្ត លក់ ជួលរឺតាមរយៈមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតដូចជាវេបសាយ សេវាអ៊ិនធឺណែត កា្តរបិទប្រកាសជាដើម។

9.2

ក្នុងលក្ខខណ្ឌ័នេះ ក្រុមហ៊ុនសូមផ្តល់ជូនអ្នកនូវសិទិ្ធដែលមិនមានលក្ខណទាំងស្រុង មិនផ្ទេរ និងអាចត្រូវដកហូតយកមកវិញ ដើម្បីតំទ្បើងនិងប្រើប្រាស់កម្មវិធីតាមរយៈឧបករណ៍របស់អ្នកដែលអ្នកជាអ្នកប្រើប្រាស់ចំបង។

9.3

កម្មវិធីនេះត្រូវបានផ្តល់អាជា្ញបណ្ណ័និងចែកចាយដោយផ្តាច់មុខក្នុងគោលបំណងអោយអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោ យអាចមានលទ្ធភាពចូលប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះអោយបានពេញលេញ

9.4

អ្នកនឹងមិនអនុញ្ញាត្តិអោយអ្នកទីបីដំណាងអោយអ្នក៖

 • ទាញរឺតំលើងកម្មវិធីនៅក្នុងឧបករណ៍ដែលមានលក្ខណជាបណ្តាញ ចែកចាយ ផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈអ៊ិនធឺណែត កា្តរបិទប្រកាសរឺក៏តាមទំរង់ណាក៏ដោយដែលអាចចែកចាយកម្មវិធីនេះទៅអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀត។
 • ចែកចាយ ជួល ផ្តល់អាជា្ញបណ្ណ័បន្ត ថតចំលង ផ្ទេរ ចាត់ចែងរៀបចំអោយអ្នកដទៃផ្សេងទៀតអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ។
 • អនុញ្ញាត្តិអោយអ្នកដទៃអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ។
 • បង្កើតនិងផ្តល់មធ្យោបាយផ្សេងៗដែលអាចអោយកម្មវិធីនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកដទៃ។
 • បកប្រែ រុះរើ ស្រាវជ្រាវ ផ្លាស់ប្តូរកែប្រែកម្មវិធីទាំងមូលរឺកូដពីលក្ខណៈដើម។
 • ថតចំលង កែប្រែ បកប្រែ ច្នៃប្រឌិតកម្មវិធីទាំងមូលរឺ ផ្នែកណាមួយទាក់ទងនឹងអ្នកប្រើប្រាស់អោយខុសពីលក្ខណដើម។
 • ចូលទៅកាន់ ឬ ព្យាយាមចូល ឬ ឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធសុវត្តិភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមវិធីណាមួយទេ (រួមបញ្ចូលប៉ណ្ណែមិនកំណត់ពីឧបករណ៍)ជាមួយនឹងសេវាកម្ម ឬ គេហទំព័រ ឬ ព្យាយាមកែរប្រែរកម្មវិធី ឬ ចំនុចណាមួយ។

9.5

អ្នកទទួលសា្គល់និងយល់ព្រមថា កម្មវិធីនិងទិន្នន័យនៃអ្នកប្រើកម្មវិធីនៅលើវេបសាយរឺទោះបីជាតាមរយៈឧបករណ៍ផ្សេងៗត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនរឺអ្នកផ្តល់អាជា្ញបណ្ណ័អោយយើង ហើយត្រូវបានការពារដោយកម្មសិទិ្ធបញ្ញា ផ្លាកសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មនិងទំរង់ផ្សេងទៀតនៃសិទិ្ធជាមា្ចស់ទ្រព្យ និងកម្មសិទិ្ធបញ្ញា។ អ្នកទទួលសា្គល់ថា ទម្រង់ ការរៀបចំនិងកូដដើមនៃកម្មវិធីគឺជំនួញដ៏មានសារសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុននិងអ្នកផ្តល់អាជា្ញបណ្ណ័។ អ្នកទទួលដឹងថាអាជា្ញបណ្ណ័សំរាប់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះមិនបានផ្តល់សិទិ្ធអោយអ្នកទាញយកប្រយោជន៍ពីវេបសាយនេះទេ។

9.6

ផ្អែកទៅលើការបញ្ឈប់កិច្ចសន្យានៅក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌណាក៏ដោយ អាជា្ញបណ្ណ័ដែលបានផ្តល់នៅក្រោមកិច្ចសន្យានេះនិងត្រូវបានលុបចោលដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយអ្នកនឹងឈប់ប្រើកម្មវិធី និងរុះរើកម្មវិធីនេះចេញពីឧបករណ៍របស់អ្នក។

9.7

កម្មវិធីត្រូវបានផ្តល់ជូន "ដោយគា្មន" ការធានា ល័ក្ខខ័ណ្ឌ កិច្ចសន្យារ ឬ ដំណាង ការបង្ហាញ ឬ ការបញ្ជាក់អ្វីឡើយ។ ក្រុមហ៊ុនមិនបញ្ចូលល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងការធានាដែលមានទាំងអស់(រួមទាំងគុណភាពនៃស្ថេរភាព ការពេញចិត្ត សំរាប់គោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយ)។ ក្រុមហ៊ុនមិនធានាថាកម្មវិធីនឹងតំនើការតាមតំរូវការរបស់អ្នកទេ។

9.8

ក្រុមហ៊ុនមិនធានាថាកម្មវិធីនឹងមិនមានការប៉ះពាល់ ឬ ថាការដំនើការរបស់កម្មវិធីនឹងមិនមានការរអាក់រអួលនោះទេ ឬ ការរំខាន ឬ ថា កម្មវិធីនឹងដំនើការបានល្អ ឬ ថា កម្មវិធី ឬ ប្រព័ន្ធមិនមានមេរោគនោះទេ។ ក្នុងការទំនាក់ទំនង ឬ មានប្រព័ន្ធមិនដំនើការក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងការទូទាត់នៃគណនី ឬ ចំនុច ឬ ផ្នែកនៃកម្មវិធីទាំអស់នៅខាងយើងនិងទាំងក្រុមហ៊ុន ។ ក្រុមហ៊ុនអាចនឹងពឹងផ្អែកទៅលើអ្នក ឬ អ្នកទីបី ឬ ដំលៃចំនាយណាមួយ ការចាញ់ ឬ ការទាមទាដែលជាលទ្ទផលបណ្តាលមកពីរកំហុសនោះ។ ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិក្នុងការសំរេចលើការខូចខាតដោយលប់ចោលហ្គេមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីនិងពីគេហទំព័រហើយចាត់វិធានការដើម្បីកៃរចំនុចខុសនោះ។

9.9

អ្នកព្រមទទួលស្គាល់ថាវាមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុននូវអ្វីដែលកម្មវិធីត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នក។ អ្នកបើកនិងប្រើប្រាស់កម្មវិធីដោយការប្រថុយប្រថានខ្លួនឯងនិងមិនគួរអោយក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយអោយអ្នកសំរាប់រឿងកើតឡើងភ្លាមៗ រឿងកើតឡើងបន្តបន្ទាប់ ដោយចៃដន្យ ឬ មានការខូចខាតជាពិសេសណាមួយ ឬ ចាញ់ប្រភេទណាមួយ(លើកលែងមានគ្រោះថ្នាក់ឬស្លាប់ដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើង)។

9.10

កម្មវិធីអាចមានព៌តមានមិនអាចបង្ហាញបានដែលអាចជារឿងសំងាត់និងមានតំលៃសំរាប់អ្នកផ្តល់កម្មវិធី ឬ ក្រុមហ៊ុន។ អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើរ ឬ បញ្ចេញព៌តមានសំងាត់បានទេដោយនេះយោងទៅតាមលក្ខខ័ណ្ឌរបស់យើង។

9.11

ក្រុមហ៊ុនអនុញ្ញាត្តិអោយចូលទៅកាន់សេវាកម្មតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសុវត្តិភាពដោយការបញ្ចូលឈ្មោះនិងលេខកូដសំងាត់។ អ្នកមិនអាចលេងនិងភ្នាល់ដោយគ្មានបានឆ្លងកាត់ការដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធសុវត្តិភាពភ្ញៀវនោះទេ។

9.12

អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មសំរាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬ ជំនួសអោយអ្នកណាម្នាក់ឡើយ។ ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មដោយអ្នកគឺសំរាប់តែគោលបំណង់ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុន្នោះ។

9.13

អ្នកនិងមិនអនុញ្ញាត្តិអោយអ្នកទីបីប្រើប្រាស់គណនីរបស់អ្នកដើម្បើប្រើសេវារបស់យើងទេហើយអ្នកនឹងមិនអោយប្រើគណនីរបស់អ្នកផ្សេង ឬ ការទូទាត់សាច់ប្រាក់ដើម្បីចូលក្នុងគេហទំព័រឬសេវាកម្ម ឬ កម្មវិធី។វាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកយល់ពីច្បាប់និងគោលការហ្កេមដែលបានផ្តល់ជូនដែលជាផ្នែកមួយនៃសេវាកម្មរបស់យើង ហើយយល់ការប្រើប្រាស់លើការលេងហ្គេមអនឡាញរបស់អ្នក។

9.14

ក្រុមហ៊ុនកំពុងប្រើប្រាស់វិធីល្អបំផុតដែលមាននាពេលបចុប្បន្នសំរាប់អោយស្គាល់ព៌តមានឈ្មោះប្រើប្រាស់និងលេខកូដសំងាត់ និង ព៌តមានសំខាន់ផ្សេងៗទៀតដែលបានផ្ទេរមកពីទំរង់បែបបទរបស់សមាជិកនិងសេវ័រ ដូចនេះហើយធ្វើអោយខ្លួនអ្នកនិងក្រុមហ៊ុនមានសុវត្តិភាពដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបំពានពីអ្នកទីបី។ អ្នកនឹងមិនបំពាន ចូល ឬ មានបំណងក្នុងការបំពាន ឬ ចូល ឬ ធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតតាមរយៈការឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធសុវត្តិភាពរបស់យើងទេ។ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមានការសន្ស័យថាអ្នកមានបំណងឬអាចមានបំណងក្នុងការជ្រៀតចូលឬផ្សេងៗដែលអាចឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធសុវត្តិភាពរបស់យើងឬកម្មវិធី ក្រុមហ៊ុននឹងមានសិទ្ធិបិទគណនីរបស់អ្នកភ្លៀមៗដែលប៉ះពាល់ដល់ចូលទៅកាន់សេវាកម្ម ឬ ឃាត់ឃាំងគណនីរបស់អ្នក ហើយក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិផ្តល់ព៌តមានដល់អញ្ញាធ។

 

10.

 

ការទូទាត់ប្រតិបត្តិការណ៍

10.1

ក្នុងការប្រើប្រាស់កាតឥណទានរឺឥណពន្ធ ឈ្មោះនៅក្នុងកាតនិងឈ្មោះពិតប្រាកដនៅក្នុងគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែដូចគា្ន។ ក្នុងករណីមានភាពខុសគា្នក្រុមហ៊ុនសូមរក្សាសិទិ្ធមិនទូទាត់នូវប្រតិបត្តិការណ៍របស់អ្នក។

10.2

អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការចំនាយទៅលើទឹកប្រាក់ដែលអ្នកជំពាក់ក្រុមហ៊ុនរឺអ្នកលេងផ្សេងៗទៀតតាមដែលអាចមានករណីនេះកើតទ្បើង។ ពាក់ព័ន្ធនឹងការចំនាយ អ្នកយល់ព្រមទទួលដឹងថា អ្នកនឹងមិនដកប្រាក់វិញ បដិសេធចោលរឺប្រែក្រទ្បាស់ការភា្នល់ដែលបានបញ្ជាក់រួចរាល់ ហើយសន្យាថាអ្នកនឹងសងក្រុមហ៊ុនចំពោះទឹកប្រាក់ដែលចាញ់រឺការចំនា យផ្សេងៗដែលកើតចេញមកពីទង្វើរខាងលើ។ ក្រុមហ៊ុនជាមួយការសំរេចចិត្តជាឯកច្ឆនទាំងស្រុងនឹងឈប់ផ្តល់សេវាកម្មរឺសងអ្នកលេងជាក់សែ្តងរឺអ្នកលេងតាមរយៈកាតឥណទានរឺឥណពន្ធ។

10.3

ចំនួនទឹកប្រាក់ឈ្នះខ្ពស់បំផុតដែលក្រុមហ៊ុនអាចផ្តល់អតិថិជនសំរាប់ការភា្នល់ដែលមានសុពលភាពនិងត្រូវបានទទួលយក

 • ការភ្នាល់ជាមួយទំព័រកីទ្បារបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួនទឹកប្រាក់ខ្ពស់បំផុតដែលអាចសងបានកំនត់ត្រឹមUSD180,000 រឺទឹកប្រាក់មានចំនួនសើ្ម ដែលការសងធើ្វទៅតាមប្រភេទនៃការភា្នល់របស់អតិថិជន។
 • ការភ្នាល់ក្រុមហ៊ុនកំណត់តទឹកប្រាក់ទូទាត់សងត្រឹម USD600,000(ឬទឹកប្រាក់មានតំលៃស្មើ) សំរាប់សំបុត្រភ្នាល់មួយ ឬ ចំនួនទូទាត់សំរាប់ប្រភេទភ្នាល់ណាមួយដែលមានចំនួនទៀបជាងនេះ។

10.4

ទឹកប្រាក់ដែលឈ្នះមិនរាប់បញ្ចូលនូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានភា្នល់ទេ។ ដូច្នេះចំនុចនេះត្រូវពិចារណានៅពេលដែលអ្នកភា្នល់។

10.5

ទឹកប្រាក់ដែលឈ្នះទាំងអស់នឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ដែលឈ្នះរឺទឹកប្រាក់ផ្សេងៗទៅគណនីដែលមានបញ្ហា ហើយក្រុមហ៊ុនសូមរក្សាសិទិ្ធលុបចោលនូវប្រតិបត្តិការណ៍ដែលមានបញ្ហាដូចនេះដែលកើតមានទាំងពេលឥលូវនិងពីមុនមក។ បើសិនជាការបញ្ចូលទឹកបា្រក់ទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកមានបញ្ហា វាគឺជាការទទួលការខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការជូនដំណឹងក្រុមហ៊ុនដោយគា្មនការពន្យាពេល។

10.6

ការចំនាយពន្ធផ្សេងៗដែលកំនត់ដោយច្បាប់ទៅលើទឹកប្រាក់ឈ្នះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកតែមា្ខង។

 

11.

 

ទឹកប្រាក់ដែលដាក់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវបានគិតជាទឹកប្រាក់ផ្ញើរទុក

11.1

តាមរយៈល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលតំរូវអោយធ្វើតាមគ្រប់ពេល ចំពោះការភ្នាល់ហ្គេម កីឡា និង ព្រិត្តិការណ៏ផ្សេងទៀតដែលបានដាក់អោយប្រើនៅលើគេហទំព័រ ឬ តាមឧបករណ៍ដែលក្រុមហ៊ុនបានដាក់ចេញនូវលក្ខខ័ណ្ឌ("កិច្ចការ") អ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថាដោយការបញ្ចូលប្រាក់ទៅក្នុងប្រតិបត្តិការ ការទូទាត់ទឹកប្រាក់ទៅអោយក្រុមហ៊ុន គឺមិនមានបង្កើតទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយរវាងភាគីទាំងសងខាងឡើយ ជាពីសេសទឹកប្រាក់ទាំងនោះមិនត្រូវបានទទួលទុកដោយក្រុមហ៊ុនជាទឹកប្រាក់ផ្ញើរទុកជំនួសអ្នកនោះទេ ឬក៍មិនមែនជាការបង្កើតការណីកិច្ចទឹកប្រាក់បញ្ញើររបស់ក្រុមហ៊ុនសំរាប់អ្នក ដើម្បីរក្សាទុកទឹកប្រាក់ ការរក្សារទឹកប្រាក់ជាផ្នៃកមួយនៃក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់ជូនអ្នកសំរាប់ទឹកប្រាក់នោះដោយតាមវិធីនៃទឹកប្រាក់កក់នៅក្រុមហ៊ុន ដោយការផ្អែកទៅតាមគំនិតនេះដែលមានសំរាប់ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងអស់ចំពោះការទូទាត់សាច់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុន។

 

12.

 

ការប្រមូលប្រាក់ឈ្នះ

12.1

ទឹកប្រាក់ដែលឈ្នះពីការភ្នាល់នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក ហើយទឹកប្រាក់នោះអាចដកបានដោយគោរពតាមគោលការណ៍ក្នុងការដកប្រាក់របស់យើង នៅពេលណាដែលអ្នកបានផ្តល់ឯក សារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលមានសុពលភាពជាមួយរូបថត និងកាតឥណទានរឺឥណពន្ធ។

12.2

នៅពេលណាធនាគាររឺក្រុមហ៊ុនដែលចេញកាតរបស់អ្នកបានអនុញ្ញាតិហើយ ទឹកប្រាក់ឈ្នះនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីកាតឥណទានរឺឥណពន្ធដែលអ្នកបានប្រើសំរាប់ដាក់ប្រាក់តាំងពីដំបូង។ សែកនឹងត្រូវបានចេញលុះត្រាណាតែឈ្មោះដែលដាក់ប្រាក់និងឈ្មោះអ្នកកាន់កាតដូចគ្នា។

12.3

នៅពេលណាធនាគាររឺក្រុមហ៊ុនដែលចេញកាតរបស់អ្នកបានអនុញ្ញាតិហើយ ទឹកប្រាក់ឈ្នះនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីកាតឥណទានរឺឥណពន្ធដែលអ្នកបានប្រើសំរាប់ដាក់ប្រាក់តាំងពីដំបូង។ សែកនឹងត្រូវបានចេញលុះត្រាណាតែឈ្មោះដែលដាក់ប្រាក់និងឈ្មោះអ្នកកាន់កាតដូចគ្នា។

12.3

នៅពេលណាអត្រានៃការភ្នាល់(Turnover)មានកំរិតស្មើយ៉ាងតិចម្តងនៃទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ ក្រុមហ៊ុនសូមរក្សាសិទិ្ធកាត់ទឹកប្រាក់ពីគណនីរបស់អ្នកដោយសមហេតុផលទៅតាមតំលៃនៃការដាក់និងដកប្រាក់ដែលពាក់ព័ន្ធ។

12.4

សេវាធនាគារទាំងអស់ដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវបង់ទាក់ទងជាមួយការភ្នាល់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានកត់ត្រាទុកនិងចំណាយដោយអ្នក ហើយក្រុមហ៊ុនមានសិទិ្ធកាត់ទឹកប្រាក់ទៅតាមចំនួនដែលត្រូវបង់ពីទឹកប្រាក់ដែលអ្នកឈ្នះរឺពីគណនីរបស់អ្នកអាស្រ័យទៅលើករណីដែលអាចកើតមាន។

12.5

ក្រុមហ៊ុននឹងមានមូលហេតុដល់ត្រឹមត្រូវក្នុងការកាត់ទឹកប្រាក់បអ្នកលេងលេងតាមរយៈវិធីណាដែលយើងចូលចិត្ត។ ទោះបីជាយ៉ាងណា លុះត្រតែមានការចាំបាច់ជាមួយនឹងច្បាប់ បទបញ្ជា និង ដើម្បីអោយភាគីទាំងសង្ខាងមានសុវត្តិភាពប៉ុន្នោះ ក្រហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកាត់ទឹកប្រាក់ឈ្នះរបស់អ្នកលេងដោយវិធីទទូទាត់ទឹកប្រាក់ដែលត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន។

 

13.

 

ការផ្តល់ជូនពិសេស និង ទឹកប្រាក់បន្ថែម

13.1

ការផ្តល់ជូនពិសេសនិង ទឹកប្រាក់បន្ថែមគឺស្ថិតនៅក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌនេះ ហើយលក្ខខណ័្ឌជាក់លាក់ក្នុងការផ្តល់ជូនពិសេសណាមួយដែលក្រុមហ៊ុនបានដាក់ចេញពីមួយដំនាក់កាលទៅមួយដំនាក់កាលក៏មានទំនាក់ទំនងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌ័នេះដែរ។ ក្រុមហ៊ុនសូមរក្សាសិទិ្ធផា្អកការដកប្រាក់ កែប្រែកម្មវិធីពិសេសទាំងនេះរឺលក្ខខណ្ឌ័ច្បាស់លាស់ណាមួយនៅពេលណាក៏បាន។

13.2

ករណីដែលក្រុមហ៊ុនរកឃើញថាអ្នកចូលរួមលេងកំសាន្តណាមួយបានរំលោភទៅលើលក្ខខណ័្ឌនេះរឺក៏ទំនងជាទាញយកផលប្រយោជន៍ពីទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ ក្រុមហ៊ុនអាចសំរេចចិត្តដោយឯកច្ឆនបិទ បដិសេធចោល ផា្អករឺដកបេក្ខសិទិ្ធរបស់អតិថិជនណាមួយពីកម្មវិធីពិសេសណាមួយក្នុងករណីដែលខាងយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាសក្តិសម។ ក្រុមហ៊ុនអាចនឹងចាត់វិធានការដើម្បីសំរេចថាតើមានការប្រើប្រាស់ខុស រួមបញ្ចូលតែមិនកំណត់ចំពោះការទៀមទាយកកម្មវិធីផ្តល់ជូនលើសពីមួយដងនៅក្នងផ្ទះតែមួយ(យោងតាមប្រការទី13.5ខាងក្រោម) ព្យាយាមក្នុងការដំនើការចូល ការចាត់ចែងនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូន ឬ ផ្ទុយពីគោលការច្បាប់របស់កម្មវិធី។

13.3

សូមចំណាំថានៅពេលអ្នកផ្ទេរទឹកប្រាក់ឈ្នះរបស់អ្នក ទឹកប្រាក់បន្ថែមរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានកាត់ចេញពីគណនីរបស់អ្នក។

13.4

រាល់ការខិតខំទាំងអស់នឹងត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីអោយទឹកប្រាក់របស់អ្នកចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកជាមួយនឹងទឹកប្រាក់កម្មវិធីផ្តល់ជូនក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃ។ ទឹកប្រាក់បន្ថែមដែលទទួលបានលើសពីកំឡុងពេលមួយ ដូចជាចុងសបប្តារហ៍ឬទឹកប្រាក់បន្ថែមប្រចាំខែនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងថ្ងៃបន្ទាប់ពីកម្មវិធីផ្តល់ជូនដល់ថ្ងៃចប់។ ឧ៖ នៅថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីចុងសប្តារហ៍ ឬ នៅថ្ងៃបន្ទាប់នោះមួយថ្ងៃ។

13.5

រាល់កម្មវិធីទាំងអស់អាចទទួលបានតែម្តងគត់ពីមនុស្សម្នាក់ ផ្ទះរួមគ្នា គ្រួសារតែមួយ អាស័យដ្ឋានរួមគ្នា អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល លេខកាតឥនទាន ឬ ប្រើកុំព្យូទ័ររួមគ្នាដូចជា បណ្ណាល័យ កន្លែងធ្វើការ មហាវិជ្ជាល័យឬសាលារៀន។

13.6

លុះត្រាតែមានការកំណត់បញ្ជាក់បើពុំដូចនោះទេគ្មានកម្មវិធីណាអាចទទួលបានពីរបញ្ចូលគ្នាក្នុងពេលតែមួយទេ ហើយកម្មវិធីផ្តល់ជូននេះផ្តល់ជូនចំពោះតែការដាក់ប្រាក់និងភ្នាល់ក្នុងគេហទំព័រនិងកម្មវិធីប៉ុន្នោះ។

13.7

ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលរាល់ការផ្នាល់ណាដែលធ្វើដោយបុគ្គលម្នាក់ ជាក្រុម នៃមនុស្សដែលមានធ្វើសកម្មភាពបន្លំនិងមានបំណង់ក្នុងការលួចបន្ឡំ។ ដែលនេះរួមបញ្ចូលទាំងមនុស្ស សាច់ញ្ញាត្តិ ក្រុមមនុស្ស អ្នកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនល្បែង និង បុគ្គលិក។ ទឹកប្រាក់នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកលេងនឹងត្រូវបានកាត់ចេញភ្លាមៗ។

13.8

កម្មវិធីផ្តល់ជូនក្នុងគោលបំណងសំរាបជាការសំសាន្តរបស់អ្នកលេងប៉ុន្នោះ។ ចំពោះអ្នកជំនាញឬអ្នកដែលរាប់បញ្ចូលជាអ្នកជំនាញ នៅក្នុងការសំរេចរបស់ក្រុមហ៊ុន ការបំពានលើប្រព័ន្ធទឹកប្រាក់បន្ថែមតាមមធ្យោបាយណាមួយ អាចមានការដកហូតទឹកប្រាក់បន្ថែមនិងអាចមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀត។ ការរំលោភបំពានលើទឹកប្រាក់រង្វាន់អាចត្រូវបានកំណត់ជា (ប៉ន្តែមិនដាក់កំណត់)អតិថិជនដកប្រាក់ចេញដើម្បើដាក់ប្រាក់ចូលវិញ ឬ ដោយការបើកគណនីថ្មីដែលគេប្រើដោយខ្លួនឯង។ ការដាក់ទណ្ឌកម្មអាចមានក្នុងទំរង់នៃការបង្កើនទឹកប្រាក់ភ្នាល់វិលជុំខ្ពស់ ឬ បាត់បង់សិទ្ធិទទូលទឹកប្រាក់បន្ថែមសំរាប់គណនីដែលល្មើស ក៍ដូចជាគណនីដែលពាក់ព័ន្ធ។ ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការហាមឃាត់មិនអោយចូលរួមកម្មវិធីផ្តល់ជូនពិសេសនិងទឹកប្រាក់បន្ថែមនៅពេលមានការចាំបាច់។ ដែលនេះរួមបញ្ចូល(ប៉ុន្តែមិនកំណត់ថា) ការរឹតបន្តឹងទៅលើទឹកប្រាក់បន្ថែមដែលអាចទទួលបានដោយសារការបំពានលើច្បាប់ទឹកប្រាក់បន្ថែម។

 

14.

 

ការធានាសងជំងឺចិត្ត

14.1

អ្នកយល់ព្រមទាំងស្រុងក្នុងការសងជំងឺចិត្តក្រុមហ៊ុនភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់យើង បុគ្គលិក អ្នកគ្រប់គ្រង អ្នកទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ័ អ្នកចែកចាយ ក្រុមហ៊ុនសហការ ក្រុមហ៊ុនរង និងទីភ្នាក់ងារសំរាប់ការបាត់បង់ ការបំផ្លាញរឺការទាមទារផ្សេងៗដែលរួមបញ្ចូលទាំងការបង់ប្រាក់តាមច្បាប់កំនត់ ដែលបញ្ហាទាំងអស់នោះអាចកើតចេញមកពីការចូលរបស់អ្នកទៅក្នុងវេបសាយ ការទាញយកនិងតំលើងកម្មវិធី ការភ្នាល់រឺការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម កម្មវិធី ពត៌មានរឺក្នុងករណីណាមួយដែលប្រព្រឹត្តិបំពានទៅលើលក្ខខណ្ឌ័ទូទៅនេះរឺក្បួនច្បាប់ជាក់លាក់សំរាប់ល្បែងណាមួយ។

 

15.

 

កិច្ចព្រមលះបង់និងការរំលឹកជាមុន

15.1

ការភ្នាល់គឺជាជំរើស ការវិនិច្ឆ័យ ការសំរេចចិត្តនិងការប្រថុយរបស់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។ នៅត្រង់ចំនុចនេះ អ្នកបានយល់ច្បាស់ថាសេវាកម្ម វេបសាយនិង ពត៌មានផ្សេងៗមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ យុត្តិធម៌ និងមិនត្រូវបានប្រឆាំងជំទាស់។ ដែនច្បាប់មួយចំនួនមិនបានផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ការលែងល្បែងតាមរយៈonline រីឯដែនច្បាប់មួយចំនួនបានកំនត់ថាការភ្នាល់ល្បែងតាមរយៈonlineគឺមានលក្ខណៈមិនស្របច្បាប់។ យើងខ្ញុំមិនមានបំណងអោយអ្នកដែលសិ្ថតនៅទីតាំងណាមួយដែលមិនបានផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ការលេងល្បែងតាមonline អោយចូលមកកាន់វេបសាយ ពត៌មាន និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងនោះទេ។ វេបសាយ ពត៌មាន និងសេវាកម្មរបស់យើងមិនមែនបង្កើតទ្បើងដើម្បីផ្តល់អោយ អំពាវនាវ រឺអញ្ជើញ អតិថិជនដែលសិ្ថតនៅក្នុងប្រទេសដែលមិនអនុញ្ញាតិអោយមានការភា្នល់ល្បែងតាមonline ចូលរួមប្រើប្រាស់និងលេងកំសាន្តនោះទេ។ ពាក់ពន្ធ័ជាមួយផ្លូវច្បាប់ណាមួយដែលអ្នកត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងដែននៃការប្រើប្រាស់របស់អ្នក វាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកផ្ទាល់ទាំងស្រុង ហើយក្រុមហ៊ុនមិនបានបង្ហាញថា វេបសាយ ពត៌មាន និងសេវាកម្មរបស់យើងមានលក្ខណៈស្របច្បាប់់សំរាប់អ្នកទ្បើយ។

15.2

សេវាកម្ម កម្មវិធី វេបសាយរឺពត៌មានត្រូវបានផ្តល់ជូនជាគោលគ្រឹះ។ សូមចងចាំរក្សាទុកដោយផ្ទាល់នូវលក្ខខណ័្ឌទាំងនេះ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនបង្ហាញរឺធានានូវពត៌មានដែលមាននៅទីនេះ។ ដើម្បីទទួលបាននូវការអនុញ្ញាត្តិដោយច្បាប់នៅក្នុងកំរិតខ្ពស់បំផុត ការបង្ហាញរឺការធានាណាមួយមិនថាដោយផ្ទាល់ ប្រយោល រឺតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើវេបសាយ កម្មវិធី ពត៌មាននិង សេវាកម្មមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចុលទេនៅទីនេះ។ ក្រុមហ៊ុនមិនបានធានាថា សេវាកម្ម កម្មវិធី វេបសាយនិងពត៌មាន មានលក្ខណត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ទាំងស្រុង ទៀងទាត់ពេលវេលា មានសុវតិ្ថភាពរឺ គ្មានការរំខាន កំហុសឆ្គងនិង ការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅ រឺក៏ធានាថាបញ្ហាដែលបានកំនត់នោះត្រូវបានកែតំរូវ។ ក្រុមហ៊ុនមិនបានធានាថាសេវាកម្ម កម្មវិធី វេបសាយ ពត៌មានរឺបណា្តញមេ គា្មនមេរោគកុំព្យូទ័រ កម្មវិធីប្រមូលពត៌មានរឺកម្មវិធីព្យាបាទផ្សេងទៀត កម្មវិធីភាសាកូដដែលរំខានរឺបំផ្លាញ និងកត្តាផ្សេងៗទៀតដែលអាចធើ្វអោយប៉ះពាល់ដល់ឧបករណ៍រឺទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុងនោះ។ អ្នកត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នទុកជាមុនដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ដើម្បីធានាថា ដំណើរការ វិធីសាស្រ្តរឺឧបករណ៍ដែលអ្នកប្រើដើម្បីចូលមកកាន់វេបសាយ តំលើងកម្មវិធីនិង ប្រើប្រាស់សេវាកម្ម មិនងាយនឹងទទួលរងនូវការប្រថុយប្រថាននឹងមេរោគកុំព្យូទ័ររឺកម្មវិធីនិងកត្តា ផ្សេងៗទៀតដែលបង្កការប៉ះពាល់ដល់ឧបករណ៍របស់អ្នកនិងទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុងនោះ។

15.3

ក្នុងករណីដែលប្រព័ន្ធមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងការទូទាត់គណនីរឺផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃសេវាកម្ម ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកក្នុងករណីមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីណាមួយកើតទ្បើង ហើយក្រុមហ៊ុនសូមរក្សាសិទិ្ធលុបចោលនូវការភ្នាល់ទាំងទ្បាយដែលទទួលរងការប៉ះពាល់ពីបញ្ហាទាំងនោះនិង ចាត់វិធានការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះ។

15.4

មនករណីណាមួយដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាត ការបាត់បង់រឺការចំនាយផ្សេងៗ ដូចជា ការជ្រៀតចូលរឺបំផ្លាញឧបករណ៍ រឺទិន្នន័យរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកបានប្រើប្រាស់វេបសាយ កម្មវិធី ពត៌មាន និងសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។បន្ថែមទៀត ក្រុមហ៊ុនសូមប្រកាសមិនធានាទទួលខុសត្រូវចំពោះសេវាកម្ម កម្មវិធី ពត៌មាន និងវេបសាយដែលបានផ្តល់ដោយភាគីទីបី រាប់បញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំនត់តែប៉ុណ្ណឹងមានដូចជា ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវារលកធាតុអាកាស ផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍ ហើយយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហារឺកំហុសឆ្គងណាមួយដែលបង្កដោយភាគីទីបី។

15.5

គា្មនករណីណាមួយដែលក្រុមហ៊ុន សារជីវកម្មដែលពាក់ពន្ធ ក្រុមហ៊ុនដៃគូរ បុគ្គលិកនិងទីភ្នាក់ងារទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ការខូចខាត ការចំនាយ ដែលរួមមានប៉ុន្តែមិនកំនត់តែប៉ុណ្ណឹងដូចជាការខូចខាតដោយផ្ទាល់រឺដោយប្រយោល ការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលកើតទ្បើងពីការចូលទៅកាន់វេបសាយ ពត៌មាន និងកម្មវិធីដោយមិនគិតថាក្រុមហ៊ុនបានជំរាបជូនរឺមិនបានជូនពីបញ្ហាដែលអាចនឹងកើតមាន។ ប្រសិនបើមានករណីកំនត់ដោយច្បាប់អោយខាងក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នក នោះ ការទទួលខុសត្រូវនោះនឹងមិនត្រូវមានចំនួនលើសពីទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបានភ្នាល់ជាមួយខាងយើងខ្ញុំទ្បើយ។

15.6

អ្នកទទួលសា្គល់ថាពត៌មានទាំងស្រុងរឺផ្នែកណាមួយនៅក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌនេះគឺមានលក្ខណៈមិនអចិន្ត្រៃយ៍ ហើយអាចនឹងត្រូវបានធ្វើការរំលឹកទ្បើងវិញ ផា្លស់ប្តូរ កែប្រែ។ ចំនុចនេះអ្នកទទួលសា្គល់ថាពត៌មានដែលផ្តល់គឺគ្រាន់តែជាឯកសារយោង ហើយមិនមែនជាដំបូន្មានរឺជាការអំពាវនាវ ការធានា កាតព្វកិច្ចនៃកិច្ចសន្យានោះទេ។

15.7

អ្នកទទួលសា្គល់ថាពត៌មានទាំងស្រុងរឺផ្នែកណាមួយនៅក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌនេះគឺមានលក្ខណៈមិនអចិន្ត្រៃយ៍ ហើយអាចនឹងត្រូវបានធ្វើការរំលឹកទ្បើងវិញ ផា្លស់ប្តូរ កែប្រែ។ ចំនុចនេះអ្នកទទួលសា្គល់ថាពត៌មានដែលផ្តល់គឺគ្រាន់តែជាឯកសារយោង ហើយមិនមែនជាដំបូន្មានរឺជាការអំពាវនាវ ការធានា កាតព្វកិច្ចនៃកិច្ចសន្យានោះទេ។

15.8

ប្រសិនបើអ្នកមានការប្រឆាំងជំទាស់លទ្ធផលនៃល្បែងរឺព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយ អ្នកត្រូវតែដាក់ជូននូវលិខិតត្អូញត្អែររបស់អ្នកមកខាងយើងខ្ញុំក្នុងកំទ្បុងពេល១៤ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលលទ្ធផលនោះចេញ។ ក្នុងករណីមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីដែលមិនគួរនឹងកើតមានរវាងលទ្ធផលនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នកនិងលទ្ធផលបង្ហាញលើកំនត់ត្រាប្រតិបត្តិការណ៍ក្នុងប្រពន្ធ័របស់យើង អ្នកយល់ព្រមថាលទ្ធផលនៅក្នុងប្រពន្ធ័ប្រតិបត្តិការណ៍របស់យើងត្រូវបានពិនិត្យ និងទទួលសា្គល់ដោយប្រធានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងគឺជាភស្តុតាងពិសេសនិងមិនអាចខុសបានសំរាប់លទ្ធផលនោះ។

15.9

ក្រុមហ៊ុនសន្យាថានឹងផ្តល់ដំណោះសា្រយនិងការកែប្រែទ្បើងវិញអោយបានទាន់ពេលវេលានិងយុត្តិធម៌ ដោយគា្មនគិតថ្លៃ មិនផ្អាកដំណើរនៃការភ្នាល់និងកំនត់ត្រាប្រតិបត្តិការណ៍នៃដំណោះស្រាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ កំនត់ត្រាទាំងនេះទទួលបានជោគជ័យរយៈពេល៥ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់ផ្តើមនៃប្រតិបត្តិការណ៍ ហើយបានផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយយ៉ាងល្អប្រសើរទៅតាមសំនូមពរ។

15.10

ការផ្ទេរទឹកប្រាក់ពីអ្នកលេងម្មាក់ទៅម្នាក់ទៀតត្រូវបានហាមឃាត់។ ដោយយោងតាមគោលការក្រុមហ៊ុនដើម្បីប្រឆាំងនឹកច្បាប់នៃការលាងលុយ ក្រុមហ៊ុនមិនអនុញ្ញាត្តិអោយផ្ទេរប្រាក់ទៅវិញទៅមករវាងគណនីអ្នកលេង។ អ្នកលេងដែលរកឃើញថាមានការផ្ទេរទឹកប្រាក់(រួមបញ្ចូលទាំងវិធីក្នុងការភ្នាល់នៅក្នុង "បៀពូកគ័រ") ដែលនេះអាចមានការផ្ទេរត្រឡប់ទៅវិញដោយការសំរេចចិត្តរសប់ក្រុមហ៊ុន។ ក្នុងព្រិត្តិការណ៍បែបនេះ ការសំរេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន ចំពោះគណនីភ្ញៀវអាចត្រូវបានបិទនិងទឹកប្រាក់ដែលមានក្នុងគណនីរបស់អ្នកលេងត្រូវបានកាត់ចូល(រួមបញ្ចូលទាំងទឹកប្រាក់ដាក់ចូលនិងទឹកប្រាក់ឈ្នះ)។

15.11

ការភ្នាល់រួមគ្នាដោយមានការរៀបចំជាមុន។ អ្នកលេងម្នាក់ឬមួយក្រុមនៃអ្នកលេងធ្វើការរួមគ្នាក្នុងរបៀបណាមួយ(ដែលត្រូវបាន"ស្គាល់ជារួម") ដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម ឈ្នះ ឬ សកម្មភាពទឹកប្រាក់បន្ថែម អាចរក្សាទុកតែគណនីមួយហើយគណនីនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅជាគណនីរបស់ភ្ញៀវតែម្នាក់។ កម្រៃសេវារដ្ឋបាលអាចត្រូវបានតាត់ និង ទឹកប្រាក់ទូទាត់ត្រូវបានមិនសងជូនសំរាប់គណនីដែលត្រូវបានកាត់ តាមការសំរេចរបស់ក្រុមហ៊ុន។ រាល់ទឹកប្រាក់ភ្នាល់ទាំងអស់នៅក្នុងគណនីដែលដែលត្រូវកាត់ចេញគឺជាអំពើផ្ទុយពីការសំរេចរបស់ក្រុមហ៊ុន។ យើងរក្សាក៏សិទ្ធិក្នុងការផងដែរក្នុងការកាត់ទឹកប្រាក់ដើមដែលបានភ្នាល់ក្នុងគោលបំណងបន្លំក្រុមហ៊ុនដើម្បីទឹកប្រាក់បន្លែមណាមួយ មិនថាអ្នកលេងធ្វើរឿងនេះដោយខ្លួនឯងឬជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកលេងដ៏ទៃ ឬ ទំព័រកីឡាផ្សេង។

 

16.

 

ការរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោល ការបិទគណនី ការផ្អាកសេវាកម្ម

16.1

ជាការបន្ថែមទៅលើសិទិ្ធផ្សេងៗដែលមានក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ក្រុមហ៊ុនសូមរក្សាសិទិ្ធសំរេចចិត្តជាឯកច្ឆន ដើម្បីចាត់ទុកការឈ្នះណាមួយជាមោឃៈ រឹបអូសទឹកប្រាក់ពីគណនីភ្នាល់របស់អ្នក បញ្ឈប់កិច្ចសន្យា ព្យួរជាបណ្តោះអាសន្ននូវសេវាកម្ម និងបិទគណនី ក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនមានហេតុផលសមរម្យក្នុងការជឿថាមានបញ្ហាចំនួនដូចតទៅ៖

 • អ្នកមានគណនីវដែលដំណើរការច្រើនជាងមួយ
 • ឈ្មោះមិនដូចទៅនឹងឈ្មោះនៅលើកាតឥណទានរឺកាតឥណពន្ធរឺនៅលើប្រភេទគណនីផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានប្រើសំរាប់ដាក់ប្រាក់និងប្រតិបត្តិការណ៍ផ្សេងៗជាមួយក្រុមហ៊ុន។
 • អ្នកបានចូលរួមជាមួយការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយបានដកប្រាក់មុនពេលបំពេញលក្ខខណ្ឌ័ដែលតំរូវដោយកម្មវិធីពិសេសនោះ។
 • អ្នកបានផ្តល់ពត៌មានក្នុងការចុះឈ្មោះមិនត្រឹមត្រូវ។
 • អ្នកខកខានរឺមិនអើពើក្នុងការផ្តល់នូវពត៌មានអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកតាមការសំនូមពរ។
 • អ្នកមានអាយុមិនទាន់គ្រប់ទៅតាមការកំនត់នៃច្បាប់
 • អ្នកបានចូលនិងប្រើប្រាស់សេវាកម្មពីទីកនែ្លងណាមួយដែលហាមឃាត់មិនអោយមានសេវាកម្មនេះ
 • អ្នកបានទាមទារទឹកប្រាក់ពីខាងយើងខ្ញុំត្រលប់មកវិញរឺបានបដិសេធចោលនូវប្រតិបត្តិការណ៍ ការដាក់ប្រាក់ដែលអ្នកបានធ្វើនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក
 • អ្នកធ្វើការដាក់ប្រាក់ដែលមានប្រភពចេញមកពីបទឧក្រិដ រឺសកម្មភាពមិនស្របច្បាប់ណាមួយ
 • អ្នកត្រូវបានរកឃើញថាបានក្លែងបន្លំ រឺក៏ប៉ងក្លែងបន្លំ រឺបានបន្លំអ្នកណាម្នាក់ រឺក៏ភាគីណាមួយ រឺត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយក្រុមហ៊ុនថា អ្នកត្រូវបានជួល រឺប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធក្លែងបន្លំណាមួយ (រួមមាន ម៉ាស៊ីន កុំព្យូទ័រ រឺប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិ) ដែលរចនាឡើងដើម្បីបំផ្លាញប្រព័ន្ធ រឺអ្នកត្រូវបានរកឃើញថារួមគំនិត ឬប៉ងរួមគំនិតជាមួយអ្នកលេងដ៏ទៃដើម្បីបោកប្រាស់ ក្រុមហ៊ុន (រឺអ្នកលេងដ៏ទៃដូចដែលអាចមាន)
 • អ្នកបានអនុញ្ញាត រឺផ្តល់សិទ្ធិ(មានបំនង ឬគ្មានបំនង)អោយនរណាម្នាក់ប្រើគណនីរបស់អ្នក
 • អ្នកមិនបានធ្វើតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង
 • ក្រុមហ៊ុនគួតែបានដឹង បើអ្នកមានការលេងនៅក្រុមហ៊ុនអនឡាញផ្សេងណាមួយ នៅពេលណាមួយ ដែលមាននៅក្នុងប្រការទី16.1 (i) ដល់ (xi)ខាងលើ
 • អ្នកមិនបានជំរាបថាអ្នកស្ថិតនៅ ភ្វីលីពីន តៃវ៉ាន់ កូរ៉េ សហរដ្ឋអាមេរិក សិង្ហបុរី ហុងកុង បារាំង ហ្គោដេឡូពី ហ្គាយយាណា ម៉ាទីនី និង ប្រទេសបន្ថែមពីនេះ។

16.2

បើសិនសេវាដែលផ្តល់ជូនត្រូវបានផ្អាក និង/រឺ គណនីរបស់អ្នកត្រូវបានបិទដំនើរការដោយយោងទៅតាមចំនុច 16.1 ខាងលើ នោះការផ្តល់សេវានឹងត្រូវអោយដំនើរការឡើងវិញ និង/រឺ គណនីរបស់អ្នកត្រូវបានបើកដំនើរការជូនវិញ តែក្នុងករណីបន្ទាប់ពីអ្នកបានធ្វើសកម្មភាពអោយត្រឹមត្រូវតាមសារៈសំខាន់ (បើអាចត្រូវបានធ្វើអោយត្រឹមត្រូវ) និងការប្រព្រឹត្តនោះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបំពេញតំរូវការរបស់យើងខ្ញុំ។

16.3

នៅពេលគណនីមួយត្រូវបានបញ្ឍប់ឬបិទ ដោយសារតែមូលហេតុណាមួយ ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិក្នុងការសំរេច៖

 • បដិសេធការស្នើសុំចុះឈ្មោះដើម្បីបើកគណនីនៅលើគេហទំព័រ(s);
 • បដិសេធក្នុងការទទួលទឹកប្រាក់ភ្នាល់
 • ប្តូរ បញ្ឈប់ លុបចោល កែរ ឬ បន្ថែមហ្គេម ឬការប្រកួត
 • ធ្វើការសាកសួរអ្នក រួមទាំងពិនិត្យកាតឥនទាន ជាមួយនឹងកាតឥនទានអ្នកទីបីនិងសហគ្រាសហិរញ្ញវត្ថុ ដោយយោងជាមួយនឹងព៌តមានដែលអ្នកបានផ្តល់អោយក្រុមហ៊ុន
 • ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានការជំទាស់នៃការភ្នាល់មួយឬទឹកប្រាក់ឈ្នះមួយ ការសំរេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺជាការសំរេចចុងក្រោយ និងមានសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុកទឹកប្រាក់ទូទាត់ ឬ ទឹកប្រាក់ឈ្នះណាមួយតាមហេតុផល់សមរម្យរហូតដល់អ្នកដែលឈ្នះត្រូវបានសំគាល់ច្បាស់លាស់ ដើម្បីអោយធានាបានថាការទទួទាត់នៃទឹកប្រាក់ឈ្នះនោះត្រូវបានផ្តល់ជូនទៅចំមនុស្សត្រឹមត្រូវ។
 • កាត់ទឹកប្រាក់ទុកតាមហេតុផលសមរម្យចំពោះទឹកប្រាក់ទូទាត់ ឬ ទឹកប្រាក់ឈ្នះណាមួយរហូតដល់មានការបញ្ជាក់អោយច្បាស់ពីអ្នកដែលឈ្នះ ដោយការពេញចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីបញ្ជាក់អោយច្បាស់ថាទឹកប្រាក់ដែលឈ្នះត្រូវបានទូទាត់ទៅកាន់មនុស្សពិតប្រាកដ។ ចំពោះគោលបំណង់នេះ ក្រុមហ៊ុនក៏មានសិទ្ធិក្នុងការសំរេច ដើម្បីអោយអ្នកផ្តល់អោយក្រុមហ៊ុននូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ កាតសំគាល់ដូចគ្នានោះដោយយោងតាមច្បាប់នៃយុត្តាធិការរបស់អ្នក។
 • នៅពេលណាមួយ ដើម្បីលាតត្រដាងព៌តមានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់អ្នកទីបី ដោយយោងតាមច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានកំណត់យ៉ោងពេញលេញក្នុងគោលការច្បាប់របស់ក្រុហ៊ុន។
 • ក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនមានការសង្ស័យថាមានការបន្លំ ឬ មានសកម្មភាពបន្លំនៅខាងអ្នក ឬ ផ្នែកណាមួយការទូទាត់របស់អ្នកនឹងត្រូវតាត់មកវិញ ក្រុមហ៊ុននឹងមានសិទ្ធិក្នុងកាត់ការទូទាត់ ឬ ទឹកប្រាក់ឈ្នះណាមួយដោយសារតែអ្នក ប្រសិនបើមានការសំខាន់ ការដោះស្រាយទៅតាមច្បាប់នៃការទទួលប្រាក់នឹងត្រូវទទូលខុសត្រូវដោយអ្នក។ ប្រសិនបើលេងនៅក្នុងហ្គេមផ្សាយផ្ទាល់ ប្រសិនបើមានការសង្ស័យថាមានការរាប់សន្លឹកបៀរ ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកាត់ទុកទឹកប្រាក់ដែលដក់នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកដែលរួមទាំងទឹកប្រាក់ដើមរបស់អ្នក។

16.4

អ្នកអាចបិទគណនីរបស់អ្នកបានគ្រប់ពេលវេលាតាមការជ្រើសរើសរបស់អ្នកហើយក្នុងករណីនេះ ក្រុមហ៊ុននឹងតំរូវអោយមានការបញ្ជាក់នៃសំណើរបសអ្នកជាលាយល័ក្ខអក្សរ (អ៊ីម៉ែល ហ្វាក់ សំបុត្រ ប៉ុន្តែ មិនបញ្ចូលការសទ្ទានាឬSMS) ផ្ញើរតាមព៌តមានទំនាក់ទំនងដែលមាននៅលើគេហទំព័រ ពីពេលមួយទៅមួយ។ ការបិទគណនីរបស់អ្នកនឹងប្រព្រឹត្តិទៅក្នុងរយៈពេល48ម៉ោង ហើយទឹកប្រាក់ប្រាក់ដែលមានសំរាប់ធ្វើការដកប្រាក់នឹងត្រូវធ្វើតាមគោលការណ៍ដកប្រាក់របស់យើង។ អ្នកត្រូវបញ្ជាក់ព៌តមានអោយច្បាស់លាស់ប្រាប់សេវាបំរើរអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយបញ្ជាក់អោយច្បាស់ដូចគ្នាដែដោយលាយល័ក្ខអក្សរប្រសិនបើមានហេតុផលដែលអ្នកចង់បិទគណនីភ្លៀមៗ។

16.5

ប្រសិនអ្នកគិតថាត្រូវការសំរាក់ពីការលេងហ្គេមមួយរយៈ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកបំរើអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនភ្លៀម ហើយ សុំអោយពួកគេបិទគណនីរបស់អ្នកមួយរយៈ ដោយបញ្ជាក់ថាអ្នកចង់បិទរយៈពេលប៉ុណ្ណា រយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃ រយៈពេលមួយខែ រយៈពេលប្រាំមួយខែ ឬក៍ រយៈពេលយូតាមតែអ្នកចង់បាន។ អ្នកមិងមិនអាចចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកបានទេក្នុងកំឡុងពេលដែលបានបញ្ជាក់នេះ។

 

17.

 

ការភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយខាងក្រៅ

17.1

វេបសាយអាចមានលីងសំរាប់ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយខាងក្រៅដែលមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន។ លីងសំរាប់ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយខាងក្រៅគឺត្រូវបានផ្តល់ជូនសំរាប់សំរួលជូនលោកអ្នកប៉ុណ្ណោះ ហើយក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវ និងមិនធ្វើការបញ្ជាក់ថាលីងទាំងអស់នោះដំនើរការត្រឹមត្រូវរឺអត់នោះទេ។

17.2

ក្រុមហ៊ុន មិនធ្វើការទទួលខុសត្រូវ មិនផ្តល់ រឺពិនិត្យឡើងវិញ មិនបញ្ជាក់រឺយល់ព្រម និងមិនបង្ហាញឬធានាចំពោះវេបសាយខាងក្រៅ និងផលិតផលណាមួយរឺសេវាណាមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយ រឺលក់ដែលមាននៅលើវេបសាយខាងក្រៅនោះទេ។

17.3

ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះច្បាប់ដែលនៅក្នុងកុងត្រា មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាត ភាពធ្វេសប្រហែស រឺមួយការបាត់បង់ណាមួយក៏ដោយដែលកើតឡើងពីការប្រើលីងភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយខាងក្រៅដែលបានផ្តល់ជូននៅលើវេបសាយ។

17.4

បើគ្មានការបង្ហាញពីយើងខ្ញុំទេ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនរួមចំនែកទទួលស្គាល់ ឬមានទំនាក់ទំនងជាមួយរបាយការណ៍ គំនិត ជំនួញ រឺសញ្ញាសេវា ផ្លាកសញ្ញា រឺឧបករណ៍ណាមួយដែលមាននៅលើវេបសាយខាងក្រៅឡើយ រឺផលិតផលណាមួយ រឺសេវាដែលអាចត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ រឺលក់នៅលើវេបសាយខាងក្រៅ រឺជាមួយអ្នកប្រតិបត្តិ រឺម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់វេបសាយខាងក្រៅ រឺនរណាម្នាក់ ដែលអាចមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវេបសាយខាងក្រៅនៅក្នុងប្រការណាក៏ដោយ។

 

18.

 

លីងភ្ជាប់ទៅវេបសាយ/គំរោងនៃវេបសាយ

18.1

អ្នកមិនគួរភ្ជាប់ រឺបង្កើតខ្សែភ្ជាប់ទៅកាន់ផ្នែកណាមួយនៃវេបសាយ សេវារឺគំរោងពត៌មានណាមួយឡើយ។

 

19.

 

ការបំពានលើល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ

19.1

យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិដោយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះភាគីណាមួយ នៅក្នុងសេរីភាពដោយមិនបាច់ផ្តល់ដំនឹងជូន ចំពោះការបន្ថែមហ្គេម រឺមុខងារនៅលើវេបសាយ រឺដើម្បីផ្អាក ដាក់កំហិតទៅលើការចូល រឹបញ្ជាក់ពីហ្គេមណាមួយ រឺមុខងារណាមួយនៅពេលណាក៏បាន។

 

20.

 

ការបំពានលើល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ

20.1

ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការស្វែងរកមធ្យោបាយដែលមាននៅក្នុងច្បាប់ សំរាប់ដោះស្រាយចំពោះការបំពានលើល័ក្ខខ័ណ្ឌ រួមទាំងសិទ្ធិក្នុងការច្រានចោល រឺដាក់កំហិតទៅលើការចូលមកកាន់សេវា វេបសាយ និងពត៌មានចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់ រឺក៏បិទការចូលពីអ៊ីនធឺណេតណាមួយ រឺពីឧបករណ៍ណាមួយមកកាន់សេវា វេបសាយនិងពត៌មាន នៅពេលណាក៏បាន និងធ្វើទៅតាមសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងខ្ញុំដោយមិនបាច់ផ្តល់នូវហេតុផលណាមួយ។

 

21.

 

អាទិភាព

21.1

ច្បាប់នៃការភ្នាល់ ដែលអាចអនុវត្តទៅបាន និងល័ក្ខខ័ណ្ឌណាមួយដែលបានគ្រប់គ្រងលើការប្រើប្រាស់សំរាប់ចូលមកកាន់សេវា ប្រព័ន្ធកម្មវិធី ពត៌មាននិងវេបសាយ នឹងក្លាយជាសារៈសំខាន់មួយផ្នែកនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។

21.2

នៅក្នុងករណីដែលមានជំលោះរវាងការផ្តល់ជូននូវច្បាប់នៃការភ្នាល់ និងល័ក្ខខ័ណ្ឌណាមួយដែលបានគ្រប់គ្រងលើការប្រើប្រាស់សំរាប់ចូលមកកាន់សេវា ប្រព័ន្ធកម្មវិធី ពត៌មាននិងវេបសាយ និងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ បើគ្មានការផ្តល់ជូនណាមួយត្រូវបានបញ្ជាក់ទេ នោះល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះគឺជាអ្នកឈ្នះ។

 

22.

 

ប្រធានសក្តិ

22.1

ប្រសិនបើក្រុហ៊ុនខកខាន រឺពន្យានៅដំនើរការនៃកាតព្វកិច្ចណាមួយដែល ស្ថិតក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ ដោយសារតែកំនើតមានឡើងនៃកត្តាធម្មជាតិណាក៏ដោយ ដែលស្ថិតនៅក្រៅការត្រួតត្រារបស់ក្រុមហ៊ុន រួមមានប៉ុន្តែមិនកំនត់ទៅលើ ការផ្លាស់ប្តូរនៅលើច្បាប់ដែលអាចធ្វើបាន នយោបាយសកម្មឬអសកម្ម អំណាចស៊ីវិលឬអំណាចយោធា បទបញ្ជាតុលាការ សកម្មភាពភារវកម្ម ផ្លេកបន្ទោរ រឺអគ្គីភ័យ ការវាយប្រហារ ជំលោះកំលាំងពលកម្មការងារ ទឹកជំនន់ គ្រោះរាំងស្ងួត សង្រ្គាម កុប្បកម្ម ចោរកម្ម ការបញ្ជូនឬប្រព័ន្ធខកខានដំនើរការ ការរំខានរឺរអាក់រអួលនៅក្នុងការផ្តល់ជូនរបស់ទូរគមនាគមន៍ ឬសេវារលកអាកាស ការខកខានឬកង្វះថាមពលផ្គត់ផ្គង់ សីតុណ្ហភាពមិនល្អ រញ្ជួយដី និងគ្រោះធម្មជាតិ រាល់ការខកខាន ឬការពន្យាទាំងនេះ មិនរួមជាការបំពាននៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះឡើយ។ អ្នកយល់ព្រមទទួលយកសកម្មភាពសំខាន់ទាំងនេះ ដើម្បីបង្រួមនូវផលវិបាកនៃកត្តាទាំងនេះ។

22.2

ការដំណើការ ក្រុមហ៊ុនមានកាតព្វកិច្ចតក្នុងការបញ្ឈប់ក្នុងកំឡុងពេលដែលប្រធានស័ក្តិនៅតែប្រព្រឹត្តិបន្ត ហើយ វាអាចមានការពន្យារពេលសំរាប់ការធ្វើកិច្ចការនេះក្នុងកំឡុងពេលនោះ។

 

23.

 

ការលះបង់សិទ្ធិ

23.1

ការខកខានរបស់ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីបង្គាប់នៅការផ្តល់ជូនណាមួយក្នុងរឿងនេះ នឹងមិនមែនជាការត្រូវបានពន្យល់ រឺចាត់ថាជាការលះបង់សិទ្ធិរបស់ ក្រុមហ៊ុនរឺក្នុងមធ្យោបាយណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់តម្លាភាពទាំងស្រុង រឺផ្នែកណាមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ រឺធ្វើអោយខូចខាតសិទ្ធិរបស់ ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីចាត់វិធានការនៅសកម្មភាពច្រើនជាងនេះនោះទេ។

 

24.

 

សមត្ថភាពក្នុងការកាត់ផ្តាច់

24.1

នៅក្នុងករណីដែលផ្នែកណាមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌ និងខណាមួយត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយអាជ្ញាសិទ្ធិក្នុងការទុកជាមោឃៈ មិនស្របច្បាប់ រឺពុំអាចបង្ខំចំពោះកំរិត ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ នឹងត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ចេញពីល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលនៅមាន ដែលនឹងបន្តសុពលភាព និងការបង្ខំអោយធ្វើទៅលើកំរិតពេញលេញដែលបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។

24.2

ក្នុងករណីដែលមានផ្នែកណាមួយមិនត្រឹមត្រូវ ឬ មិនអាចយកបាន នឹងមានការកែរលំអរអោយមានលក្ខណៈស្របជាមួយនឹងច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីវិសាលភាពដែលអាចធ្វើបាន តាមគោលបំណងដើមរបស់ក្រុមហ៊ុន។

 

25.

 

កិចព្រមព្រៀងទាំងមូល

25.1

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូរទៅតំណាងអោយការយល់ព្រមទាំងមូលរវាងអ្នកនិងក្រុមហ៊ុននិងជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមុន ការយល់ ឬ ការរៀបចំរវាងអ្នកនិងក្រុមហ៊ុនមិនថាដោយការនិយាយឬជាអក្សរ។

 

26.

 

ការគ្រប់គ្រងច្បាប់ និង អំណាចនៃច្បាប់

26.1

អ្នកយល់ព្រមថាការចូលប្រើប្រាស់សេវា វេបសាយ ប្រព័ន្ធកម្មវិធី ពត៌មាននិងការបកប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងនិងពន្យល់ដោយយោងទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសភីលីពីន។

26.2

យោងតាមប្រការ26.3 ប្រសិនបើមាន ការជំទាស់ ភាពចម្រូចម្រាស ឬ ការប្តឹងផ្តល់ណាមួយកើតឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌ ឬ មានការរំលោភ ការកាត់ផ្តាច់ ឬ ភាពមិនត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធរឿងនោះគួតែមានការដោះស្រាយដោយអាជ្ញាកណ្តាលក្នុងអនុលោមតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលដោះស្រាយជំលោះភីលីពី ("PDRCI") ដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់។ អជ្ញាធរដែលចាត់ចែងគួតែជា PDRCI និង ចំនួនអាជ្ញាកណ្តាលគួមានចំនួន3នាក់ (3) ដែលក្រុមហ៊ុននិងអ្នកគួត្រូវបានចាត់តាំងមួយរូបម្នាក់ (1) និង អជ្ញាកណ្តាលពីរនាក់ (2) ដូចនេះអ្នកដែលបានត្រូវបានចាត់តាំងគួត្រូវបានជ្រើសរើសអាជ្ញាកណ្តាលទីបីដែលជាអាជ្ញាកណ្តាលប្រធានរបស់សាលាក្តី។ ទីកន្លែងនៃសាលាក្តីនឹងត្រូវធ្វើនៅ ក្រុងម៉ានីល ប្រទេស ភីលីពីន។ ភាសាដែលប្រើសំរាប់ការកាត់ក្តីនឹងត្រូវយកភាសាអង់គ្លេស។ ក្រុមហ៊ុន អ្នក និង សាលាក្តី គ្រប់ពេលដែលមានករណីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការដំនើការនិងការកាត់សេចក្តើគយត្រូវបានធ្វើសំងាត់។

26.3

យោងតាមប្រការ26.2ខាងលើ ក្រុមហ៊ុនគួរត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិសំរេចដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការកាត់ក្តីតតាំងជាមួយអ្នកនៅតុលាកានៅប្រទេស ភីលីពីន ឬ នៅតុលាការដទៃទៀតដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការដោះស្រាយជំលោះ ភាពចម្រូងចម្រាសឬបណ្តឹង ឬ ទាក់ទិនទៅនឹងខ័ក្ខខ័ណ្ឌអស់ទាំងនេះ ឬ ការរំលោភ ការកាត់ផ្តាច់ ឬ ភាពមិនត្រឹមត្រូវ ហើយអ្នកយល់ព្រមក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅកាន់តុលាការនៃប្រទេស ភីលីពីន ឬ នៅតុលាការផ្សេងទៀត(ក្នុងករណីដែលអាចមាន)។

Chat Now

Live Chat!

Click Here!
X
X
X